Uncategorised

Naschoolse activiteiten, inspiratieochtend, ouder-kernteam, ouderbijdrageweek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

In de media is veel aandacht geweest voor achterstanden die kinderen opgelopen zouden hebben tijdens de corona periode. Over dat woord 'achterstanden' is veel te doen geweest. Op de Lukasschool vinden we het geen passende term. Sommige kinderen hebben wel vertraging opgelopen en dat kan op tal van gebieden zijn; op leergebied, op sociaal emotioneel gebied, qua samenwerken enz. Tegelijkertijd zien we ook bij veel kinderen positieve ontwikkelingen.  

De overheid stelt nu 8,5 miljard beschikbaar via het Nationaal Programma Onderwijs om het onderwijs te ondersteunen bij herstelprogramma's. Van die 8,5 miljard is 5,8 miljard bestemd voor het primair onderwijs. Dit is incidenteel geld dat voor een periode van 2,5 jaar beschikbaar is. Indien u meer wil weten, zie dan: www.nponderwijs.nl


Hoe de Lukasschool hiermee omgaat 

Voor een goede, onderbouwde inzet van deze middelen wordt een schoolplan gemaakt. Wat wij belangrijk vinden, is dat we maatregelen inzetten die soms nodig zijn als oplossing voor de korte termijn, voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Wat we nog belangrijker vinden is dat we gaan voor duurzame interventies die over een langere periode van meerwaarde zullen zijn voor het onderwijs en de brede ontwikkeling van de kinderen.  

Tot slot willen wij benadrukken dat onze maatschappelijke opdracht steeds voorop zal staan bij het plan. Het geld wordt ingezet waar het nodig is en komt vooral ten goede aan de brede ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van kwaliteit waar de Lukasschool voor gaat en staat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle medewerkers dit vanuit hun kennis, ervaring en betrokkenheid samen gaan doen.   

 

ondertekeningbestuursakkoord210521

Op zoek naar een plek voor uw kind?

Het is nu tijd om u aan te melden. Komend schooljaar hebben wij in verschillende groepen plekken beschikbaar.
 
U kunt contact opnemen met Assia Mouhouti, onze adjunct-directeur.
Telnr: 020-6190966
Mail: a.mouhouti@askoscholen.nl

We willen wel aangeven dat wij eerst contact opnemen met de huidige school van uw kind en we laten u zo spoedig mogelijk weten of wij komend schooljaar een plek voor uw kind hebben.
 

Voorschool Lukas

Wij werken samen met voorschool Lukas van Impuls. De voorschool zit in hetzelfde gebouw als onze school. Bij Impuls krijgen kinderen alle ruimte om te spelen, leren en groeien. Samen met andere kinderen uit de buurt en onder deskundige begeleiding van zorgzame pedagogisch medewerkers.

De voorschool werkt nauw samen met de basisschool. De voorschool geeft peuters een optimale voorbereiding op de basisschool door middel van:

 • Veel leuke en leerzame activiteiten.

 • Voorschool en basisschool gebruiken hetzelfde programma om te spelen en te leren.

 • Samen spelen en samen leren = vriendjes maken met andere peuters uit de buurt.

 • Ieder kind heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier.

 • Aandacht voor de Nederlandse taal.

 • Deskundige pedagogisch medewerkers.

 • Regelmatig naar dezelfde plek met vertrouwde medewerkers.

Natuurlijk is er ook tijd en aandacht voor ouders. De medewerkers nemen de tijd om vragen te beantwoorden en met ouders te praten over de ontwikkeling van hun kind(eren). 

De voorschool is inclusief eten, drinken en verzorging.
Bekijk alle informatie en de openingstijden op lukas.impuls.nl

Uw kunt uw kind aanmelden via: vs.lukas@impuls.nl of per telefoon: 020 515 88 00

Impuls Voorschool Lukas (locatie in het gebouw van onze school)
Osdorper Ban 136
1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 020-667 2837
Mail: vs.lukas@impuls.nl​

Wij gebruiken de volgende leermethodes op de Lukasschool:

 

Rekenen: De wereld in getallen 4

Spelling: Staal

Taal: Staal

Lezen: Veilig leren lezen-KIM, Estafette

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

Wereldoriëntatie: Blink

Engels: Take it Easy

Schrijven: Handschrift

Sociale vorming en levensbeschouwing: Leefstijl

Het daltononderwijs is het gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973). Na enige tijd samen te hebben gewerkt met Maria Montessori richtte zij in 1919 haar eigen experimentele school op in het plaatsje Dalton (VS), waar deze vorm van onderwijs zijn naam aan te danken heeft.

Parkhursts ideeën stelde het kind centraal. Door in te zetten op kernwaarden als zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie dient onderwijs van kinderen zelfstandige en verantwoordelijke individuen te maken.

 • Zelfstandigheid: leerlingen plannen zelf hun taken in en leren zelf problemen op te lossen.
 • Eigen verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid): leerlingen leren binnen de kaders van de school en het onderwijs zelf beslissingen te nemen.
 • Samenwerking: doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan, elkaar om hulp te vragen en elkaar te helpen.
 • Effectiviteit en doelmatigheid: De leertaken en leerinstructies die de leerlingen krijgen zijn veelal op maat. Hierdoor worden de leerlingen in staat gesteld hun leertaken op hun eigen manier en op hun eigen tempo te volbrengen.
 • Reflectie: Leerlingen leren dat het niet alleen gaat om het uiteindelijke product, maar vooral om hoe en met wie het product tot stand is gekomen.

 

In de praktijk

Ons onderwijs is gestoeld op deze daltonkernwaarden. Deze worden op zoveel mogelijk manieren in de praktijk gebracht. Voor vragen over ons daltononderwijs kunt u contact opnemen met onze dalton-innovator Marieke Weijers.

 

Taakwerk

De dag- en weektaken vormen de basis van ons onderwijs. Iedere leerling krijgt een (week)taak die is afgestemd op het zijn/haar eigen niveau en bevat een hoeveelheid leerstof die gemaakt moet worden binnen de gestelde periode. De leerlingen bepalen zelf hun planning van de te maken (week)taak.

De kleuters beginnen hier in groep 2 mee in de meest eenvoudige vorm: Zij mogen zelf bepalen welke taak zij welke dag doen, zolang aan het einde van de week maar alle taken gedaan zijn. Ieder volgend jaar wordt er bij het plannen van de taken steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Omdat we dit onze leerlingen vanaf de kleuterklas al aanleren, wordt het zelf plannen voor hen een vanzelfsprekendheid.

 

WhatsApp Image 2020 11 06 at 17.12.43 21

 

Dagkleuren en dagritme

Iedere dag van de week heeft een eigen kleur. Alle groepen, vanaf de kleuters tot en met groep 8, gebruiken dezelfde dagkleuren. Dit helpt de leerlingen bij het plannen van hun (week)taken.
Bij de kleuters wordt begonnen met dagritmekaarten. Op de kaarten staan afbeeldingen van activiteiten, die op een dag worden gedaan. Deze kaarten geven de leerlingen een duidelijk beeld van het verloop van de dag, waardoor er structuur en rust ontstaat. In groep 3 vindt er een overgang plaats van de dagritmekaarten naar een planning op het bord. Dit wordt doorgetrokken tot en met groep 8.

 

Instructie in niveaus

In de groepen 3 tot en met 8 staat er op het bord aangegeven hoe laat de instructiemomenten zijn voor de verschillende vakken. De leerkracht/begeleider geeft op de weektaak (vanaf groep 4) aan van welke leerlingen wordt verwacht dat ze meedoen met de instructie. Dit kan gericht zijn op de hele groep of op individuele leerlingen.

De leerkrachten geven instructies in drie niveaus: de basisinstructie, verlengde instructie en extra instructie. De meeste leerlingen volgen de basisinstructie. De leerlingen die extra instructie nodig hebben op een vakgebied krijgen na de basisinstructie nog een verlengde instructie aan de instructietafel.

Er zijn ook leerlingen waarvan de leerkracht (vaak in overleg met het kind) bepaalt dat het geen basisinstructie nodig heeft voor een vakgebied en zelfstandig aan het werk kan gaan.

Daarnaast zijn er leerlingen die op een ander niveau werken van een vakgebied (hoger of lager). Zij krijgen extra instructie, veelal individueel. Hierbij hoort altijd een handelingsplan.

 

Correctie

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de leerlingen. Dit geldt zowel voor opdrachten binnen de taak als opdrachten daarbuiten. Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen:

 • De leerling krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot hij/zij het werk later terugkrijgt van de leerkracht/begeleider.
 • Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling, als het een fout ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan.
 • Het geeft de leerlingen een beter inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht/begeleider.

Al vanaf de kleuterklas mogen de leerlingen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. Naarmate de leerlingen ouder worden, doen ze dit steeds meer. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de leerkracht en leren manieren om goed te kunnen corrigeren.

 

Zelfstandig werken en werken met uitgestelde aandacht

Tijdens het zelfstandig werken wordt er in de groepen 1 tot en met 8 gewerkt met het principe van de uitgestelde aandacht. Dat gebeurt met behulp van een stoplicht met de kleuren rood, oranje en groen.

Bij het rode licht weten de leerlingen dat de leerkracht/begeleider niet gestoord mag worden. De leerkracht/begeleider geeft dan verlengde of extra instructie, of is bezig met een observatie. De leerlingen weten dat ze nu zelf een oplossing moeten zoeken voor hun probleem. Ze mogen ook medeleerlingen niet vragen om hulp. De leerkracht loopt tijdens de periode van een rood licht vaste hulprondes door de klas. Vanaf groep 3 geven de leerlingen met behulp van een rood of groen kaartje aan of ze vragen hebben of even geen hulp nodig hebben.

Bij het oranje licht mogen de leerlingen de leerkracht/begeleider niet storen maar wel elkaar om hulp vragen in hun team (tafelgroep). Ook nu loopt de leerkracht tijdens de periode dat het licht op oranje staat, de vaste hulprondes.

Wanneer de leerkracht het licht op groen zet, mogen de leerlingen hulp aan elkaar en aan de leerkracht/begeleider vragen.
Het is van belang dat de leerlingen altijd eerst zelf proberen een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kunnen ze hun medeleerlingen om hulp vragen en pas als ze er echt zelf niet meer uitkomen een beroep doen op de leerkracht/begeleider.

 

WhatsApp Image 2020 11 19 at 18.46.42 copy 

 

Keuzewerk

Onder keuzewerk verstaan wij: een activiteit met een lerend karakter. De leerling kiest zelf de keuzeactiviteit die hem of haar het beste ligt. Het keuzewerk is daarom een goede manier om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Een keuzetaak is voor alle kinderen een onderdeel van de weektaak, het is dus geen extra werk. Ook nu zullen de leerlingen hun eigen werk nakijken, waarbij de leerkracht meekijkt naar de kwaliteit die de leerlingen leveren.

 

Handelingswijzers

Een handelingswijzer is een visuele instructie. De leerlingen leren zo zelfstandig een opdracht uit te voeren zonder hulp van de leerkracht. De leerkracht creëert hierdoor extra tijd om meer aandacht te besteden aan leerlingen die dat nodig hebben.

 

Samenwerken

Er is verschil tussen samenwerken en samen werken:

 • Onder samenwerken verstaan we: samen aan een opdracht werken, waarbij van iedere deelnemer eenzelfde mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet wordt verwacht. De samenwerking moet tot één resultaat leiden.
 • Onder samen werken verstaan we: leerlingen werken weliswaar individueel aan een opdracht, maar ze houden wel rekening met elkaar en helpen elkaar. Kort gezegd: ze zitten bij elkaar, werken samen en ieder dient zelf met een resultaat te komen.

Rekening houden met elkaar houdt in dat je elkaar niet stoort of afleidt tijdens het werk, maar dat er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor het welzijn van de medeleerlingen en verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep en de school als geheel. Pestgedrag hoort daar bijvoorbeeld niet bij, maar belangstelling voor een zieke klasgenoot en zorg voor een nette schoolomgeving wel. We brengen onze leerlingen bij hoe belangrijk het is om elkaar te helpen en dat het niet erg is om zelf om hulp te vragen.

 

Werkplekken

De leerlingen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school. Doordat leerlingen zelf hun weektaken inplannen, zijn leerlingen in het klaslokaal vaak gelijktijdig bezig met verschillende opdrachten: sommige leerlingen werken samen, tegelijkertijd krijgt een groepje extra uitleg van de leerkracht/begeleider en weer ergens anders is iemand met keuzewerk bezig.

Binnen de Lukasschool zal een leerling (moeten) wennen aan een zeker “werkruis”. Maar het kan er ook voor kiezen een rustige werkplek te zoeken. In iedere groep is er de mogelijkheid om te werken op een stille werkplek, of op een van de werkplekken in de gang.

Wanneer leerlingen op de gang willen gaan werken, leggen zij een kaart met een symbool van gangwerken op hun tafel in de klas. Op die manier behoudt de leerkracht het overzicht over wie zich waar bevindt. Daarnaast nemen ze een rode en gele kaart mee naar de gang. De leerlingen kunnen de kaarten houden door taakgericht en zachtjes te werken. Is dit niet het geval, dan kan iedere medewerker een kaart wegpakken als waarschuwing.

 

lezende meisjes

 

Huishoudelijk takenbord

In alle groepen is een huishoudelijke takenbord aanwezig. Hierop staat aangegeven welke huishoudelijke taken er die week in die klas gedaan moeten worden. De leerlingen kiezen deze taken in overleg met elkaar en de leerkracht. Er zijn een aantal standaardtaken zoals het vegen van de klas of de boekenkast opruimen. Daarnaast kunnen er taken worden toegevoegd afhankelijk van de groepsgrootte. De leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de taken en de klas.

 

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie zijn nauw met elkaar verbonden. Evaluatie is beoordelen, reflectie is ook nadenken over de eigen rol. In alle groepen wordt het taakwerk aan het einde van de week geëvalueerd op verschillende manieren: individueel, met de hele groep, aan het eind en/of tussentijds. Zowel het proces als het eindresultaat wordt geëvalueerd. Leerlingen leren zo reflectief te zijn naar eigen en andermans handelen. En dat het niet alleen gaat om het uiteindelijke product, maar vooral om hoe en met wie het product tot stand is gekomen.

 

Wilt u meer weten over de theorie achter het daltononderwijs en Helen Parkhurst, dan kunt u dat allemaal vinden op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.

 

Hieronder vindt u een lijstje van allerlei praktische schoolzaken. Zoekt u informatie over iets wat niet in deze lijst is opgenomen? Stuur ons dan een mail of bel ons op 020-619 09 66.


Bibliotheek

De Lukasschool heeft een eigen bibliotheek. Jaarlijks zorgen we ervoor dat de bibliotheek nieuwe boeken krijgt. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van de ouderraad. Boekdonaties zijn ook meer dan welkom. U kunt altijd boeken achterlaten bij de administratie.

Voor de bibliotheek maken wij gebruik van hulpouders die de leerlingen helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken. Wilt u ook bibliotheek-hulpouder worden? Neem dan contact op met juf Desirée.

Op het Osdorpplein is er een grote Openbare Bibliotheek. Zij adviseren ouders en kinderen over lezen en houden regelmatig themabijeenkomsten. Kinderen tot 19 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Veel (voor)lezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen.
Adres: Osdorpplein 16
Tel: 020-6107454

Contactpersoon

De contactpersoon helpt bij problemen die leerlingen en/of ouders kunnen ondervinden met medewerkers binnen de school. Wanneer leerlingen en/of ouders er zelf niet uitkomen met de betreffende medewerker, biedt de contactpersoon hulp door te luisteren, advies te geven en mee te denken over oplossingen. Deze gesprekken blijven vertrouwelijk. Zonder toestemming worden er geen gegevens aan derden doorgespeeld of besproken.

Onze contactpersonen zijn:
Aicha R'gui (ma, di, do, vr)
Mail: a.rgui@askoscholen.nl
Tel: 020-6190966
Helianthe Felter (ma t/m vr)
Mail: h.felter@askoscholen.nl
Tel: 020-6190966


Fotograaf

Een keer per jaar zet de schoolfotograaf alle leerlingen individueel en met de klas op de foto. Wij zorgen ervoor dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het bezoek van de schoolfotograaf. Vaak maken we ook zelf foto’s van de leerlingen tijdens spelen en werken. Soms worden er video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn puur ondersteunend voor ons onderwijs of ter promotie van de Lukasschool. Mochten er leerlingen herkenbaar in beeld voorkomen op foto’s of video’s voor extern gebruik, hebben wij altijd toestemming nodig van ouders. Via Parro geven ouders aan of zij hier toestemming voor geven.


Gevonden voorwerpen

In de hal bij de balie staat een mand met gevonden voorwerpen. Alles wat we vinden bewaren we hierin en drie keer per jaar legen we de mand. Namen in jassen en laarzen scheelt enorm bij het terug vinden ervan. Gevonden sieraden en sleutels worden bij de balie bewaard.
Kleding die niet wordt opgehaald wordt gedoneerd in de textielcontainer van de gemeente Amsterdam.


Luizen

Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen door hulpouders. In ons Luizenprotocol leest u hier meer over. 


Halen en brengen

Ouders mogen hun kinderen in de klas brengen*, maar we verwachten van de oudere leerlingen dat ze alleen naar de klas gaan. Als de bel gaat, begint de leerkracht met de les en moeten alle ouders de klassen verlaten.

Als de lessen zijn afgelopen, worden de leerlingen van de groepen 1/2 door de leerkrachten naar buiten gebracht en zullen zij voor de school staan met de kinderen.

De leerlingen van groep 3 en 4 worden naar buiten gebracht (via de trap bij het Steelvlietplein). De leerkracht wacht tot alle leerlingen zijn opgehaald. Leerlingen die niet opgehaald worden, wachten altijd bij de leerkracht.

Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 worden tot in de hal begeleid en mogen alleen naar huis.

*Zolang de coronamaatregelen gelden mogen de ouders de school niet binnenkomen. Ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 kunnen hun kinderen bij de hoofdingang brengen en halen. 


Mobiele telefoons

Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar school. Als een leerling om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon nodig heeft, wordt hierover een afspraak gemaakt met de leerkracht, die de telefoon bewaart tot de leerling naar huis gaat. De school is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de telefoon.


Ontruimingsoefeningen

Twee keer per jaar houden we met de hele school een ontruimingsoefening volgens een ontruimingsplan. We doen dit onder leiding van de BHV'ers. Na de ontruiming evalueren we ons ontruimingsplan en stellen het bij. De eerste oefening doen we aangekondigd. De tweede is onaangekondigd. Ouders of bezoekers die tijdens een ontruiming in of rond de school aanwezig zijn, volgen de instructies van de BHV'ers op.


Privacy

De Lukasschool doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van leerlingen. Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Ouders kunnen heel gemakkelijk in Parro met een paar kliks aangeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven. Klik hier voor het stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe u de voorkeuren kunt aangeven.

 
Waterpokken

Wanneer een leerling waterpokken heeft maar zich niet ziek voelt, mag hij/zij gewoon naar school. Waterpokken is besmettelijke vanaf een dag vóór het ontstaan van de blaasjes tot dat de blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere leerlingen besmet zijn voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft is zeer groot. De ziekte duurt ongeveer 7 dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. Wanneer er een leerling met waterpokken is in een groep worden de overige ouders geïnformeerd. Dit is met name belangrijk voor ouders van leerlingen met een gestoorde afweer en voor zwangeren die op het punt staan te bevallen.

 

Wij heten uw kind graag welkom op onze school! 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2021).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

In deze anim​atie ‘Naar de basisschool' van de gemeente​ worden de stappen duidelijk uitgelegd. Onder het filmpje kunt u alle stappen nog eens rustig doorlezen.

 


Aanmeldprocedure

Hieronder leest u meer over de stappen die komen kijken bij het aanmelden van uw kind op de basisschool.


Sluitingsdata voor aanmelden

Geboortedag kind:

 • Van 1 september 2018 t/m 31 december 2018: aanmelden voor 3 maart 2022

 • Van 1 januari 2019 t/m 30 april 2019: aanmelden voor 2 juni 2022

 • Van 1 mei 2019 t/m 31 augustus 2019: aanmelden voor 3 nov 2022


Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school.

Door op sch​oolwijzer.nl de postcode en het huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind in te vullen, is te zien op welke school uw kind de voorrang geldt. ​Bij voorrang op verschillende locaties, kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft.


Aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 

 • Ook als uw kind naar de Lukas Voorschool gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. 

 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. 

Dit geldt in de volgende situaties: 

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat het voorkeursformulier bij ons wordt ingeleverd. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook wanneer uw kind naar de voorschool van onze school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

Zodra wij uw formulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding. U dient dit bewijs van aanmelding zorgvuldig te controleren en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen indien de gegevens niet correct zijn.

Geen voorkeursformulier?

Voorkeursformulieren zonder voorgedrukte gegevens zijn hier te downloaden  Voorkeursformulier basisschool 2022-2023.pdf. Wanneer u gebruik maakt van een voorkeursformulier zonder voorgedrukte gegevens, dient u een adresbewijs mee te nemen, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.


Een plaats op de basisschool
​​​​

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. 
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.


Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. 
Voor de 1voorkeur gaat dit als volgt:

   1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie. 

   2. a.Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

    b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

   1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

   2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

   3. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 


Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6.       Het kind heeft een voorrangsschool als 2t/m 10e voorkeur.

7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10voorkeur. 

8.       Het kind woont buiten Amsterdam.


Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 


Wenprocedure

Kinderen die 4 jaar worden, stromen gedurende het gehele jaar in, met uitzondering van de laatste maand van het schooljaar. Kinderen die in die maand 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie.

In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind,​ mag het vier dagdelen komen wennen bij ons op school. De leerkracht neemt contact met u op om de wendagen af te spreken. Ook zal de leerkracht een afspraak maken voor het intakegesprek. Kinderen die op de Voorschool Lukas zitten, komen met de leidsters wennen en de leidsters zorgen, na toestemming van de ouders, voor een ‘warme overdracht’ richting de kleutergroepen van onze school.​


Meer informatie
  

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. 


Verhuizer / zij-instromer?

Bent u verhuisd naar Osdorp en op zoek naar een school of wilt u overstappen naar onze school? Dan is het belangrijk om te melden dat wij niet in alle groepen plek hebben. Tip: bel eerst de school voordat u langskomt. Dit voorkomt een eventuele teleurstelling.

Wij bieden gratis de cursus Taal & School aan. Wilt u beter Nederlands leren, de rapporten van uw kind beter begrijpen en meer weten over wat uw kind op school doet, kunt u zich hiervoor aanmelden. 

De cursus vindt plaats in het Familie Service Punt naast de school. Elf weken lang komen ouders op maandag- en woensdagochtend bij elkaar om samen aan de slag te gaan. Aan de hand van de thema's die op dat moment spelen op school, worden er gesprekken gevoerd en wordt er samengewerkt aan verschillende opdrachten.

Leuk, gezellig en leerzaam!

 

Op dit moment loopt de cursus al en kunt u zich niet meer aanmelden. Zodra u zich kunt aanmelden voor de volgende cursus, krijgt u daarover bericht via Parro. 

 

 

Wij zien de ouders van onze leerlingen als eductieve partners en vinden het daarom belangrijk om goed met hen samen te werken. Een van de manieren waarop we dit partnerschap vormgeven is het organiseren van maandelijkse inspiratieochtenden voor ouders. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom, de toegang is gratis.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren we ouders en wisselen we kennis en ideeën uit. Iedere maand staat er een thema centraal zoals ‘gezond eten’, ‘de mogelijkheden van de Stadspas’, of ‘lezen met je kind’.  De thema’s worden gekozen door een team van ouders en leerkrachten.

De inspiratieochtenden vinden iedere eerste woensdagochtend van de maand plaats van 9:00 tot 10:00 uur. De komende inspiratieochtenden staan gepland op:

3 november - Thema: Pesten

1 december - Thema: n.t.b.

 

 

Wij zien ouders als educatief partners en dat betekent:

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij praten veel met ouders over ontwikkeling en onderwijs en maken afspraken over de manier waarop wij hierin samenwerken.

Om onze school verder te ontwikkelen, zetten we graag de talenten en de kennis van ouders in tijdens allerlei activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld als lid van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, overblijfouder, bibliotheekouder, of als (ervarings)deskundige bij een van de themaprojecten waar de leerlingen aan werken. Denk bij deze laatste bijvoorbeeld aan een ouder die in de klas over een hobby of beroep vertelt. Ook organiseren we maandelijks inspiratieochtenden waar we ideeën en kennis met ouders uitwisselen.


De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vijf keer per jaar. De overlegdata zijn te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief.

De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten:

Ouders:
- Oscar Arts, ouder uit groep 3B
- Rafia Bouzakoura, ouder uit groep 5B en 8B
- Fatima Bidri, ouder groep 3B, 5A, 6B
- Asma Moussaoui, ouder uit groep 3C

Leerkrachten: 
- Monique Duin, onderwijs assistent groepen 3
- Amal Oulali,  leerkracht groep 8B
- Kelly Brugman, leraarondersteuner groep 5B en eventmanager
- Desirée Companje, leerkracht groep 4A

Alle ouders en leerkrachten kunnen agendapunten inbrengen. Dit kan door een week voorafgaand aan een vergadering een mail te sturen naar de voorzitter, Amal Oulali.


De Ouderraad (OR)

De OR is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Indien u ouderbijdrage betaalt bent u automatisch lid van de vereniging. Net zoals elke vereniging heeft de OR een bestuur die bestaat uit actieve ouders die graag leuke activiteiten voor en met de school organiseren. 

Vanuit de ouderbijdrage financiert de OR een aantal activiteiten zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek, voorstellingen en alle andere zaken, die een school net even leuker maken. Naast het financieren organiseren ze ook actief​ een aantal activiteiten​ voor jong en oud. 

De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden en ouders die mee willen helpen. Aanmelden kan door te mailen naar lukas.or@askoscholen.nl


Inspiratieochtenden

Maandelijks organiseren wij inspiratieochtenden waarin we kennis, ervaring en ideeën met ouders uitwisselen. Iedere maand staat er een thema centraal zoals ‘gezond eten’, ‘de mogelijkheden van de Stadspas’, of ‘lezen met je kind’. Deze thema's worden aangedragen door ouders. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom, de toegang is gratis.


Overblijfouders

Op de school hebben wij een continurooster. De leerlingen lunchen met de groepsleerkracht en gaan vervolgens 30 minuten naar buiten toe onder begeleiding van de overblijfouders. Deze overblijfouders zijn vrijwillig aan de school verbonden en staan onder begeleiding van medewerkers van de Lukasschool. De overblijfouders krijgen een (interne) scholing over het pedagogisch handelen tijdens de overblijf. Aanmelden kan bij onze conciërge, Aicha R'Gui.


Bibliotheek

Voor de bibliotheek zijn wij op zoek naar hulpouders, die de kinderen kunnen helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken. U kunt meer informatie krijgen door contact op te nemen met juf Desirée.


Hulpouders die helpen in en om de klas

Soms kunnen de leerkracht wel wat extra handen en ogen gebruiken. Bijvoorbeeld bij feestjes, excursies en het opruimen en schoonmaken van de klas. Ook hierbij doen wij graag een beroep op de ouders. De leerkracht zal via Parro aangeven wanneer er ouders nodig zijn.


(Ervarings)deskundigen tijdens themaprojecten

Een voorbeeld hiervan is de themamaand 'Smaak te pakken'. Ouders helpen bij verschillende (kook)activiteiten en presenteren de eetgewoontes van hun land van herkomst als afsluiting van het project. 


Open podium

Met regelmaat organiseren wij een Open Podium. Leerlingen treden op voor hun medeleerlingen, de leerkrachten en ook de ouders zijn van harte welkom om te komen bewonderen.


Kijkje in de klas

Drie keer per jaar zijn ouders welkom in de klas. Zo proeven zij de sfeer in de klas en kunnen zij zien en ervaren hoe hun kind onderwijs krijgt. 


Actieve inloop

Elke vrijdagochten hebben de kleuterklassen een 'actieve inloop' waarbij ouders met hun kind samen aan de slag gaan met de werkjes. 

 

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Het liefst communiceren we persoonlijk met ouders, door een gesprek in school of op ons plein. Lukt dat niet, dan bellen we of we sturen een persoonlijk bericht via de digitale app Parro. Alle groepscommunicatie gaat ook via Parro. Daarnaast informeren wij ouders tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van elk schooljaar, de oudergesprekken, via onze maandelijkse nieuwsbrief, de socialmediakanalen en onze website. 

Parro

Parro is ons digitale communicatiemiddel. Via e-mails en berichten via de gratis app blijven ouders op de hoogte van alles wat voor hen relevant is. Ouders kunnen ook zelf afspraken inplannen met leerkrachten en contact leggen met andere ouders en betrokkenen. Inloggen kan via pc, laptop of tablet.

Elke ouder krijgt per kind een koppelcode voor Parro (mits het emailadres bekend is bij de school). Door de koppelcode wordt het e-mailadres geactiveerd en kan er vanuit de school direct informatie worden doorgegeven. 

Parro Logo

Download Parro voor Android, of iOS
Heeft u nog geen account? Neem dan contact op met de administratie:
lukas.info@askoscholen.nl of telefoon: 020-6190966.

 

Ouderportaal

Het Ouderportaal is hét portaal waarmee wij ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind naast de al bestaande voortgangsgesprekken. U kunt real-time toetsresultaten of absenties inzien. Ook wordt het portaal gebruikt om ouders zelf verantwoordelijk te maken voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van de leerling. Hier leest u hoe.


Oudergesprekken

Wanneer een leerling gestart is op school wordt er een afspraak gemaakt met de leerkracht voor een theegesprek bij de leerling thuis waarbij de leerkracht kennis maakt met de leerling en de ouders.

Aan het begin van elk volgend schooljaar zijn ouders welkom op school bij de kennismakingsgesprekken met de leerkracht van hun kind. Ook de leerling zelf is aanwezig bij dit gesprek. Samen bespreken kind, ouder en leerkracht waar het kind goed in is, wat het kind leuk vindt en of het kind het naar zijn/haar zin heeft op school. 

Gedurende het schooljaar zijn er nog eens drie oudergesprekken tussen ouder en leerkracht waarin de ontwikkeling van het kind besproken wordt. Wanneer er tussendoor opvallendheden of vragen zijn vindt er soms tussendoor een oudergesprek plaats. 


Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws vanuit de school. De nieuwsbrief wordt op de website geplaatst. Via Parro en Facebook wordt de link naar de ouders verspreidt.

Informatieavond

Voor de ouders van groep 8 is er een informatieavond over de Kernprocedure, waarin uitgelegd wordt hoe de weg bewandeld wordt naar het voortgezet onderwijs en wat er van ouders, leerlingen en scholen verwacht wordt.

 

Social media

Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook, Instagram en Twitter). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes en interessante weetjes. Volg ons!


Klachten/vragen

Als een kind thuiskomt met een klacht over een andere leerling, of als een ouder een klacht heeft over een andere leerling van de school wordt dit altijd eerste met de betreffende leerkracht(en) besproken. Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd nooit andere leerlingen aan als het gaat om een conflict met hun eigen zoon of dochter.​

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij zijn een transparante organisatie, die met elke vraag tracht iets te doen. Ouders kunnen met hun vraag terecht bij de leerkracht of bij de directeur. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en afhankelijk van de aard van de vraag en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de directeur Onderwijs&Ontwikkeling van de ASKO hierbij betrokken worden.

In bijzondere gevallen wordt de Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld. Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht bij de contactpersonen van de school: Aicha R’Gui en/of Helianthe Felter. Zij beoordelen of een vraag binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan de klachtencommissie. ​

​De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen.
De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencom​missie Onderwijs​. ​
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het kan best lastig zijn om een keuze te maken voor een school. Wat past bij uw kind? Wat vindt u als ouder belangrijk? Om u te helpen bij het maken van een keuze hebben wij hier alle door ouders veel gestelde vragen op een rij gezet.
 

Veelgestelde vragen

Kan ik een keer kennismaken en/of een kijkje nemen op school?

Om een indruk te krijgen van onze school kunt u een afspraak maken met adjunct directeur Assia Mouhouti. U krijgt niet alleen praktische informatie, maar ook zicht op hoe wij ons onderwijs vormgeven, bijvoorbeeld door samen de klas in te gaan. U kunt zich per mail​ of telefonisch aanmelden bij Assia (tel: 020-6190966). 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden​?

Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. ​Aanmelden kan met het voorgedrukte aanmeldformulier van de gemeente. Deze ontvangt u per post rond de derde verjaardag van uw kind. Dit formulier levert u in op de basisschool van uw eerste voorkeur. ​U ontvangt per mail een bewijs van aanmelding.

Meer informatie over het aanmelden vindt u hier.​


Voor wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Is uw kind geboren tussen:

 • 1 september t/m 31 december 2018 -> aanmelden voor 3 maart 2022
 • 1 januari t/m 30 april 2019 -> aanmelden voor 2 juni 2022
 • 1 mei t/m 31 augustus 2019 -> aanmelden voor 3 nov 2022

 

​Kan ik voor een bepaalde leerkracht of klas kiezen?

Nee, maar u kunt wel een wens doorgeven bij de inschrijving. 


Heeft de school een voorschool?

Aan onze school is de Voorschool Lukas verbonden. Wij werken nauw samen en zorgen voor een ‘warme overdacht’ van voorschool naar basisschool. Deze is gevestigd naast de school op Osdorper Ban 136. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Impuls.​​ ​Tel: 020 - 667 2837


Is er een gezondbeleid? 

Wij zijn een Gezonde School. De leerlingen drinken op school alleen water, thee of melk, eten als tussendoortje groente/fruit en lunchen gezond met een broodsoort en beleg naar keuze.

Meer informatie over de Lukasschool als Gezonde School vindt u hier.

Traktaties 

Uw kind hoeft niet te trakteren op school. We zorgen ervoor dat als de verjaardag gevierd wordt in de klas uw kind in het zonnetje komt te staan.


Waaruit bestaat het team?

Het team van de Lukasschool bestaat uit enthousiaste, hardwerkende en deskundige professionals. Het team is divers. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten, innovatoren voor rekenen, taal, daltononderwijs en de Pittige Peperklas, een zorgteam en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en ontwerp & techniek. En achter de schermen: de directie, de administratie en de conciërge. 

Op de teampagina vindt u een overzicht van al onze medewerkers.


Wat is de visie van de school?

Met plezier naar school! De Lukasschool ziet dit als haar belangrijkste missie. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waarin de leerlingen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen de leerlingen en door een sfeer te scheppen waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen, krijgt iedere leerling optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.  

Meer informatie: Schoolplan Lukasschool
 

Wat houdt het katholieke geloof in?

We profileren ons niet als een katholieke school, maar geven aandacht aan alle levensovertuigingen en stromingen. De leerlingen komen in aanraking met de grote diversiteit aan levensbeschouwingen en culturele tradities.  

 
Is de school goed bereikbaar?

De meeste leerlingen komen lopend of met de fiets naar school. Daarnaast is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid rondom de school en stopt de bus voor de deur.


Wat zijn de schooltijden? 

De schooldeuren gaan om 08.35 uur open en de les begint om 08.45 uur. We hebben een continu rooster en tussen de middag heeft elke groep 30 minuten buitenspeeltijd.
De lestijden zijn: 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.45 uur - 12.30 uur


Hoe zit het met de voor- en naschoolse opvang? 

We werken samen met verschillende aanbieders.

Meer informatie over deze aanbieders van opvang voor en na schooltijd vindt u hier.


Wanneer zijn de vakanties en studiedagen?

Belangrijke data vindt u in onze jaarkalender.​​​


Hoe groot is de school?

De school maakt een groei door. Bij de start van schooljaar 2020/2021 hadden wij 351 leerlingen. ​


Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs?​

De onderwijsinspectie concludeert dat de kwaliteit van onze school over het geheel genomen goed/voldoende is. 

Meer informatie over hoe wij aan de kwaliteit van ons onderwijs werken vindt u hier.

Wat is onze uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs (in de afgelopen jaren)?

Hieronder ziet u het uitstroomniveau van de afgelopen jaren:

 

Uitstroom

 

Welke onderwijsmethoden gebruiken jullie op school? 

Alle informatie kunt u hier vinden. 

Wordt er Engels gegeven op school?

Ja, vanaf groep 5 bieden wij Engels aan de leerlingen aan. 
 

Is er aandacht voor sociale vaardigheden?

Wij streven naar een schoolomgeving waarbinnen iedereen zich veilig voelt, verschillen geaccepteerd en gewaardeerd worden en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Om deze competenties te ontwikkelen gebruiken wij onder andere de methode ‘Leefstijl’.

Lees hier meer over deze methode.


Hoe gaan jullie om met de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben?

Volgens onze daltonmethode krijgt iedere leerling de lesstof zoveel mogelijk op maat. In de groep wordt met name bij taal (lezen, spelling, begrijpend lezen) en rekenen op ​drie​ niveaus gedifferentieerd. Hiervoor worden de onderwijsassistenten veelvuldig ingezet zodat leerlingen in kleine groepjes de stof krijgen aangeboden en zich optimaal ontwikkelen. 

Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school extra voorzieningen treft voor de leerlingen. Onze passend onderwijs ondersteuner Wilanja de Vries werkt met kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp wordt altijd in overleg met de leerkracht, IB en ouders ingezet.

Wanneer blijkt dat specialistische hulp nodig is, wordt dit in overleg met ouders ingezet met behulp van een externe partij. 

Meer informatie over extra zorg vindt u hier.


​Wordt er vaak gesport?

Wij zijn een gecertificeerde Jump-in school en vinden bewegen belangrijk. Wij hebben inpandig een gymzaal en de groepen 1 tot en met 8 krijgen twee keer per week gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor naschoolse sportactviteiten.

 
Krijgt mijn kind zwemles tijdens schooltijd?

Al onze leerlingen in groep 5 doen mee met schoolzwemmen in het Sloterparkbad. Er wordt iedere donderdagmiddag gezwommen. De leerlingen vertrekken samen vanaf de school met de bus naar het zwembad. De leerkracht gaat mee en zorgt voor de begeleiding in het zwembad. Rond 14:45 uur worden de leerlingen door de bus weer afgezet voor de school. Schoolzwemmen is gratis. 


Hoe zit het met de creatieve vakken?

Leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende onderdelen op het gebied van kunst en cultuur aangereikt:

 • Muziekles: groep 1 t/m 8 krijgt om de week 45 minuten les van een vakdocent muziek via muziekschool Amsterdam.

 • Ontwerp & techniek: groep 5 t/m 8 krijgt om de week 1,5 uur les van een vakdocent beeldende vorming via The Beach. De groep 1 t/m 4 krijgen beelende vorming aangeboden van de eigen leerkracht.

 • Museumbezoek en kunstles: Elke klas gaat minimaal 1x per jaar naar een museum passend bij het thema van de klas. Hieraan gekoppeld wordt een les gegeven door een kunstdocent van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper. 

 • Open podium: een aantal keer per jaar presenteert elke klas tijdens het open podium.

 • Naschoolse activiteiten: elke bouw heeft een cultureel naschools aanbod. Dit zijn 3 blokken van 8 weken. 

Meer informatie vindt u hier.

Hoe zit het met ICT?

ICT en (sociale) media zien wij als een hulpmiddel om te leren en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan instructie met digitale presentaties, het oefenen van leerstof op de laptop of tablet, onderzoek doen op internet en het maken van producten zoals werkstukken, presentaties, etc. Onze leerlingen worden ook gewezen op de risico’s die het internet met zich meebrengt en de internetetiquette die van hen verlangd wordt. 


Hoe is het contact tussen ouders en school geregeld?

Wij hechten veel waarden aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Heldere communicatie is hierbij belangrijk. Het liefst communiceren we persoonlijk met ouders, door een gesprek in school of op ons plein. Lukt dat niet, dan bellen we of we sturen een persoonlijk bericht via de digitale app Parro. Alle groepscommunicatie gaat via Parro. Daarnaast informeren wij ouders tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van elk schooljaar, de oudergesprekken, via onze maandelijkse nieuwsbrief, via onze website en onze social media kanalen instagram, facebook en twitter. 

Meer informatie over de communicatie tussen ouders en de school vindt u hier.


Hoe hoog is de jaarlijkse ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind. Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-. Komt uw kind na januari bij ons op school? Dan betaalt u ook maar €25,-.Ouders die voor hun kind een stadspas met groene stip hebben, kunnen hun ouderbijdrage betalen met de scholierenvergoeding die is gekoppeld aan deze pas. 

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u hier.

Zoekt u een school voor uw kind of zit uw kind al bij ons op school? Op de pagina's onder 'Ouders' in het menu vindt u alle info over de aanmeldingsprocedure en hoe wij, als uw kind eenmaal bij ons op school zit, met u als ouder communiceren, samenwerken en kennis delen. 

Met de ouderbijdrage organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek en theatervoorstellingen die een school net even leuker maken. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bindend: bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen.

De ouderbijdrage is door de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50,- per kind. Bij drie kinderen of meer op school is de bijdrage voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.

Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen in overleg met de directeur van de school een regeling treffen.

 

De ouderbijdrage betalen

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage kan op drie manieren betaald worden:

 • Contant bij de administratie

 • Stadspas met groene stip

  Ouders met een Stadspas met groene stip kunnen de ouderbijdrage betalen met deze pas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een Stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.

 • Overmaken via bankbetaling

  Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL41 INGB 0668759380 (t.n.v Stg AmsSamnw. KathBsissch inz St Lukas OR) o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Er is geen pinapparaat op school aanwezig!

Voor de opvang van leerlingen voor en na schooltijd werken wij samen met verschillende aanbieders. Op deze pagina vindt u de lijst van aanbieders van kinderopvang met hun contactadressen.

Vaak geven kinderopvangorganisaties ook voorschoolse educatie. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op deze zogenaamde voorschool. De voorschool stimuleert de taalontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en is daarom een goede voorbereiding op de basisschool. Wij werken samen met Voorschool Lukas.  

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met verschillende aanbieders:

​​
Kidspaleis
Osdorper Ban 138
1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 020 7371707
info@kidspaleis.nl
www.kidspaleis.nl


Oogappel
Saaftingestraat 314 A-B
1069 BW Amsterdam 
Telefoon: 020 6673833
info@kinderopvangdeoogappel.nl
www.kinderopvangdeoogappel.nl


Partou kinderopvang

Meer en Vaart  286
1068 LE Amsterdam 
Telefoon: 020 - 6198002 
meerenvaart@partou.nl
www.partou.nl


BSO Ons Dorpje
Tussenmeer 70
1069 DS Amsterdam
Telefoon: 020 6671313 - 0624174074
onsdorpje@hotmail.com
www.kinderopvangonsdorpje.nl


Caleido Kidzz Osdorperban
Osdorper Ban 840
1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 0206101060
www.caleidokidzz.nl


‘t Zonnehoekje

Tussenmeer 377c
1069 DR Amsterdam
Telefoon: 020 6100287
www.zonnehoekje.com

​Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren. Als een kind 5 jaar is, treedt de leerplicht in. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind een keertje ziek is, of een speciale reden heeft om even niet naar school te kunnen. Hieronder leest u hier meer over.

Ziekmelden

Het is erg belangrijk dat ouders zelf doorgeven dat hun kind ziek is. De school is vanaf 08.00 uur te bereiken voor ziekmeldingen op telefoonnummer 020-6190966. Sommige ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze. De leerkracht is ’s ochtends vaak niet in gelegenheid om Parro te bekijken in verband met de voorbereidingen van de dag. 


Verlof

Elke dag (of halve dag) die ouders extra vrij willen, dient te worden aangevraagd en wordt eventueel mede beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Alleen de leerplichtambtenaar bepaalt of ouders toestemming krijgen. De directeur is verplicht aangifte te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de vierjarige kleuters geldt de leerplicht nog niet. Schoolverzuim van vierjarigen moet wel worden gemeld bij de leerkracht en de directeur. Te veel verzuim van een vierjarige veroorzaakt een leerachterstand. 

Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. is de directeur hiervan op de hoogte. De ouder dient van tevoren een verzoek tot verlof in (zonder dit verlofformulier kan het kind niet mee). Dit formulier is hier te vinden en te krijgen bij de administratie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere afspraken hebben.


Vakantieverlof

In de Leerplichtwet, waar ook de directeur zich aan moet houden, staat beschreven wanneer ouders extra verlof kunnen krijgen. Vakantieverlof kunnen ouders alleen aanvragen, als een vakantie door het beroep van een van de ouders in geen enkele vastgestelde schoolvakantie mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een werkgeversverklaring, waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken of laatste twee weken van het schooljaar. De aanvraag moet minstens twee maanden vooraf worden ingediend.


Absentie-administratie

Een school is verplicht een absentie-administratie bij te houden. Hierin staat waarom een leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een leerling meer dan 6 keer te laat komt, krijgen de ouders een waarschuwing en na 9 keer te laat worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen in een schooljaar wordt de ouder uitgenodigd door de leerplichtambtenaar.

Leerlingen klikken bij binnenkomst op hun eigen foto op het digibord. Hiermee registreren zij zichzelf. Leerkrachten vullen (als back up) elke ochtend de absentielijsten in waar wordt aangegeven welke leerlingen afwezig of te laat zijn. Afwezige leerlingen waarover we niets horen, worden doorgegeven aan de administratie. De administratie belt neemt dan contact op met de ouders.

Als een leerling regelmatig wordt ziekgemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel wordt de intern begeleider ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar wordt altijd geïnformeerd over ongeldig verzuim of over te vaak te laat komen. Zij voert hierover een gesprek met de ouders en kan maatregelen nemen.


Leerplicht

Op school is meer informatie over de leerplicht te krijgen. 

Leerplichtambtenaar Margaret Gumbs is te bereiken op: 020-2538916.

Op onze school hebben we een continurooster volgens het '4-lange-dagen-en-één-korte dag-model'.

Dit zijn de schooltijden:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 14.30 uur.​
 • Woensdag van 08.45 uur tot 12.30 uur.​

De school gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open, om 08.35 uur.  

Bij binnenkomst ontvangt de leerkracht de leerlingen in de groep. Als de bel gaat, om 08.45 uur, moeten de leerlingen in de klas zijn en beginnen de lessen.

Alle leerlingen lunchen om 12:00 uur in de klas. Deze lunchtijd is een kwartier en wordt ingevuld met lesactiviteiten (voorlezen). Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Er is een rooster voor het buiten spelen en het toezicht op de kinderen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zelf 30 minuten pauze nemen.

Op de pagina's onder 'Praktisch' vindt u alle praktische info rondom onze school. Staat de informatie die u zoekt er niet tussen? Bel (020 - 619 09 66) of mail ons gerust!

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Om goede schoolresultaten te behalen is het belangrijk dat kinderen thuis en op school lekker in hun vel zitten. Wij helpen ouders/verzorgers graag een fijne en stabiele basis voor hun kinderen te creëren. Daarom hebben wij een Familie Service Punt geopend waarbij gezinnen terecht kunnen voor hulp bij opvoeden en opgroeien, papierwerk en geldzaken. 

Opvoeden en opgroeien

Eet mijn kind wel gezond? Hoe maak ik afspraken met mijn kind over gamen of social media? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind beter luistert? Voor deze en soortgelijke vragen is Stefanie Stravers van Ouder- en Kindteams het aanspreekpunt. Iedere week houdt zij een inloopspreekuur op ons Familie Service Punt. U kunt Stefanie mailen of bellen met uw vragen, of een afspraak maken voor een persoonlijke afspraak.


stefanie hexagon

Stefanie Stravers

aanwezig op het Familie Service Punt: dinsdag, 14:00 -14:30 (inloopspreekuur)
mail: s.stravers@oktamsterdam.nl 
telefoon: 06 - 408 234 42.
werkdagen: ma - vrij

 

Dit filmpje geeft meer informatie over de ondersteuning van Ouder- en Kindteams:

 


Papierwerk en geld

Hoe vraag ik een Stadspas aan? Hoe vul in mijn belastingaangifte in? Welke toeslagen kan ik aanvragen? Nadia Kardal en Roelien van de Pol van Buurtteam Amsterdam Nieuw-West geven de helpende hand.

Net als Stefanie houden Nadia en Roelien wekelijks een inloopspreekuur op het Familie Service Punt en zijn zij telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen of om een persoonlijke afspraak te maken. 

 

hexagon Nadia

Nadia Kardal

aanwezig op het Familie Service Punt: maandag, 08:45 - 09:15 (inloopspreekuur)
mail: N.Kardal@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl
telefoon: 06 - 182 563 69
werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag

 

header familieservicepunt

Roelien van de Pol

aanwezig op het Familie Service Punt: donderdag, 08:45 - 09:15 (inloopspreekuur)
mail: R.Polvande@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl
telefoon: 06 - 101 074 53
werkdagen: ma - do

 

 

Wij zijn een Gezonde School. Gezonde kinderen presteren beter. Gezond gedrag en een gezonde omgeving moeten de normale situatie zijn voor onze leerlingen. Daarom hebben wij met elkaar afgesproken dat wij zo gezond mogelijk eten en drinken en zoveel mogelijk bewegen. 

 

Eten en drinken

Groente-/fruitmoment
De leerlingen eten rond 10:00 uur een stukje fruit of groente. Bij de lagere groepen is het fijn als “moeilijk” fruit/groente vooraf gesneden wordt. In de groepen 5 t/m 8 mogen de leerlingen zelf bepalen wanneer zij hun fruitmoment hebben. 

Lunchen 
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gezond lunchen. Rond 12.00 uur eten alle leerlingen een gezonde, zelf meegebrachte lunch. ​​Dit houdt bij ons op school in: een broodsoort met beleg naar keuze. Croissantjes, kaasstengels, pizza’s en cakejes etc. zijn niet toegestaan.    

Traktaties 
Uw kind hoeft niet te trakteren op school. We zorgen ervoor dat als de verjaardag gevierd wordt in de klas uw kind in het zonnetje komt te staan.

Drinken 
De leerlingen op de Lukasschool drinken water, thee of melk. Andere dranken zoals vruchtensap en Wicky zijn niet toegestaan, omdat deze veel suiker bevatten. We volgen hierin het advies van de GGD en de Jeugdtandverzorging. 

De kinderen krijgen een bidon van Jump-in om water te drinken. De bidon mag op meerdere momenten van de dag gebruikt worden. Op vrijdag (mag ook vaker) nemen de leerlingen de bidon mee naar huis om deze schoon te maken. Op maandag nemen de kinderen de bidon weer mee naar school. Een bidon lenen van iemand anders is niet toegestaan. 


Bewegen

Buitenspelen
Alle leerlingen spelen actief buiten met daarvoor aangeschaft materiaal. Alleen met een doktersverklaring worden hierop uitzonderingen gemaakt. We maken gebruik van ons binnenplein, het dakterras, het zijplein (Steelvlietplein), FIT veld (aan de zijkant van de school) en het Botteskerkplanstoen (oa. Johan Cruijffcourt).

DSC 0208

 

Sportcoach
Meester Sjoerd is onze sportcoach. Hij is goed bekend met de sportverenigingen in de wijk. Wanneer hij in de les talenten ontdekt of wanneer een leerling enthousiast is over een sport, helpt hij de leerling een passende sportclub in de buurt vinden. Mocht dat nodig zijn, helpt meester Sjoerd ook bij de aanmelding en een aanvraag bij het Sportfonds. Voor vragen is hij te bereiken via s.degenkamp@askoscholen.nl

Gymlessen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week 45 minuten gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kleuters hebben dagelijks  meerdere beweegmomenten, waarvan een keer per week een gymles van de vakleerkracht in de gymzaal, en een keer per week een gymles van de eigen leerkracht in de speelzaal.  

Remedial Teaching
In groep 3 krijgen de leerlingen een korte motorische test volgens het LeerlingVolgSysteem Bewegen en Spelen. Mocht daaruit naar voren komen dat 'extra' gymmen (Motorische Remedial Teaching) noodzakelijk is, dan neemt de vakleerkracht bewegingsonderwijs contact met de ouders op en krijgt deze leerling tijdens school extra gym aangeboden.

Gym+
Gym+ is voor leerlingen die niet goed meekomen in de reguliere gymles. Met gym+ krijgen zij (weer) plezier in sporten/bewegen en ervaren ze succeservaringen, waardoor het zelfvertrouwen in bewegen toeneemt. Hierdoor vinden zij weer aansluiting bij het reguliere sport- en beweegaanbod. De vakleerkracht bewegingsonderwijs selecteert de leerlingen die in aanmerking komen voor Gym+ en gaat hierover in overleg met ouders en leerkracht. 

Schoolzwemmen
Goed kunnen zwemmen kan van levensbelang zijn. Daarom doen al onze leerlingen in groep 5 mee met schoolzwemmen in het Sloterparkbad. Er wordt iedere donderdagmiddag gezwommen. De leerlingen vertrekken samen vanaf de school met de bus naar het zwembad. De leerkracht gaat mee en zorgt voor de begeleiding in het zwembad. Rond 14:45 uur worden de leerlingen door de bus weer afgezet voor de school. Schoolzwemmen is gratis. 

Naschoolse sportactiviteiten door Jump-in 
Na schooltijd kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten die in de gymzaal plaats vinden. Dit wordt georganiseerd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs meester Sjoerd en Jump-in. Ieder schooljaar organiseren we drie blokken met sportactiviteiten voor elke bouw. Een blok duurt acht weken. De activiteiten zijn een keer per week. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor per blok opgeven via de link die zij ontvangen in Parro. De kosten per blok zijn €10,-. Ouders met een Stadspas kunnen betalen via de scholierenvergoeding.
Sport-, cultuur-, en talentontwikkeling

Naast het zorgen voor een stevige basis willen wij onze leerlingen hun talenten laten ontdekken en ze de kans geven deze verder te ontwikkelen. Daarom organiseren we tijdens én na schooltijd een breed scala aan cultuur- en sportactiviteiten en faciliteren we extra taal-, reken- en studiebegeleiding.


Sport

Als Gezonde School staat bewegen hoog bij ons in het vaandel. Samen met onze leerlingen en Jump-in hebben we een naschools sportprogramma samengesteld. Leerlingen kunnen zich per blok van acht weken opgeven om wekelijks na schooltijd te sporten in onze gymzaal. Voetbal, dans, basketbal, judo, kickboksen: voor elk wat wils. Wanneer een leerling enthousiast is geraakt en meer wil sporten, helpt onze sportcoach meester Sjoerd bij het vinden van een leuke club in de buurt. En mocht dat nodig zijn, ook bij de inschrijving.

sjoerd

Meer informatie over hoe wij via sport en bewegen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen leest u hier.

 


Cultuur

Cultuuractiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van goed onderwijs. Kinderen leren te reflecteren op zichzelf en de wereld om zich heen.

Muziekles
Alle groepen krijgen om de week drie kwartier muziekles van Muziekschool Amsterdam. Denk hierbij aan bewegen op muziek, het bespelen van instrumenten en musicallessen. Muziekonderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen én stimuleert het de emotionele intelligentie.

Kunstlessen
In samenwerking met De Rode Loper op School geven we kunstlessen rondom verschillende (vaak maatschappelijke) thema’s. In deze lessen is veel ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Minimaal een keer per jaar bezoekt de klas een museum dat aansluit bij het thema van de kunstlessen.

Ontwerp & techniek
De groepen 5 tot en met 8 krijgen om de week anderhalf uur ontwerp- en technieklessen door een vakdocent van The Beach: een Amsterdamse organisatie die zich richt op culturele en innovatie-projecten.

Open podium
Meerdere keren per jaar houden we een open podium. De leerlingen laten hun medeleerlingen en leerkrachten zien welke talenten ze in huis hebben. Zang, muziek, dans: alles mag!

Smaak te pakken
Tijdens de themamaand ‘Smaak te pakken’ gaan de leerlingen aan de slag met alles wat met voedsel te maken heeft. Dit project ziet voeding als een universele schakel tussen cultuur (mensen, taal en hun geschiedenis) en de natuur (biologie, aardrijkskunde). Als je over voedsel praat heb je het over de basis van ons bestaan. Daarom is de basisschool een geschikte plek voor voedseleducatie. 

Naschoolse cultuuractiviteiten
Wij organiseren onze naschoolse cultuuractiviteiten in samenwerking met The Beach en Aslan muziekcentrum. Net als de sportactiviteiten kunnen onze leerlingen zich per blok van acht weken opgeven voor een wekelijkse activiteit op school. Er kan worden gekozen voor o.a. theater-, muziek, kunst- en animatielessen.

En ook hier geldt dat leerlingen die zich verder willen ontwikkelen, hulp krijgen bij het vinden van een passende cultuurorganisatie in de buurt waar zij lessen kunnen volgen. Onze cultuurcoach juf Willemijn kent ontzettend veel kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam Nieuw-West en weet voor iedereen wel een plek te vinden om zich buiten school verder uit te kunnen leven.

willemijn

 


Extra leren

Soms kan een kind wat extra ondersteuning gebruiken en soms wil het uit leergierigheid meer uitgedaagd worden. Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn er daarom (naschoolse) leerprogramma’s die in deze behoeften voorzien. Wij werken hierin met succes en plezier samen met het SKC, de stichting die deze programma’s ontwikkelt.

Met het programma ‘Rekenbuddy’s & Taalbuddy's’ geven we ouders handvatten om hun kinderen thuis te helpen met reken & taalhuiswerk. Kleine groepjes leerlingen uit groep 3, 4 en 5 werken met ‘Taal is leuk!’ samen met studenten aan hun taalontwikkeling. In het ‘Leerlab’ krijgen leerlingen uit groep 6 extra begeleiding bij rekenen, computervaardigheden en begrijpend lezen. Groep 7 en 8 worden klaargestoomd op de toekomst met het ‘Mentorproject’. Hierin is aandacht voor verantwoord burgerschap en voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

‘Taal is leuk!’ bestaat uit 15 wekelijkse lessen, het programma Rekenbuddy’s en Taalbuddy's is in totaal 20 uur en wordt twee keer per jaar aangeboden, de andere programma’s lopen het hele schooljaar door.

Voor te veel Amsterdamse kinderen is het moeilijk om goed mee te komen op school. Dat kan bijvoorbeeld komen door een taalachterstand, een lastige thuissituatie of de opleiding van hun ouders. Zonder hulp lopen deze kinderen een achterstand op die bijna niet meer in te halen is.  

De Lukasschool werkt al jaren hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Ook Gemeente Amsterdam heeft kansengelijkheid hoog op de agenda staan. Een aantal Amsterdamse scholen, waaronder de Lukasschool, heeft nu vanuit de gemeente een subsidie ontvangen om zich te ontwikkelen tot ‘Amsterdamse Familie School’.

Een Amsterdamse Familie School biedt ondersteuning aan het hele gezin door samen te werken met verschillende maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, sport, armoedebestrijding en zorg.

Wij geven onze Amsterdamse Familie School vorm aan de hand van drie pijlers:

 

1. Rijke dag van het kind: sport-, cultuur- en talentontwikkeling.

We willen onze leerlingen de wereld laten ontdekken en onbevreesd in het leven laten staan; vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om ieders talent de ruimte te geven, organiseren we tijdens en na schooltijd een breed scala aan cultuur- en sportactiviteiten. Daarnaast faciliteren we extra taal-, reken- en studiebegeleiding.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u hier.

 

KRUIS 1

 

2. Ouders als partner: we doen het samen

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij wat er speelt op onze school. Vanuit partnerschap tussen ouder en school kijken we samen met hen naar hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen en begeleiden. Ouders kennen hun kind immers het beste. Wanneer daar behoefte aan is, bieden we ouders handvatten bij de ondersteuning, opvoeding en vorming van hun kind(eren). Ook nodigen we ouders uit hun talenten, beroep, kennis en culturele achtergrond te delen tijdens activiteiten binnen de school.

Meer informatie over dit partnerschap vindt u hier.

 

KRUIS 1

 

3. De basis van gezin en familie: ondersteuning vanuit het Familie Service Punt

Samen met onze partners Ouder- en Kindadviseurs (OKA) en SEZO Maatschappelijke Dienstverlening begeleiden we ouders en gezinnen vanuit het Familie Service Punt. Families kunnen aankloppen met grote en kleine vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren). Maar ook voor hulp rondom het aanvragen van een Stadspas, een gratis computer, of het invullen van papierwerk.

Meer informatie over het Familie Service Punt vindt u hier.

 

KRUIS 1

Bij ons staat niet de lesstof, maar de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. In samenspraak met de ouders wordt voor iedere leerling de juiste begeleiding, zorg en uitdaging geboden. Voor onze school betekent dat een zorgvuldige monitoring en ondersteuning van de leerlingen omtrent de leerontwikkeling, maar ook het aanreiken van schoolgezondheidszorg en schooltandarts. 


Leerlingdossier

Voor iedere leerling wordt een leerlingdossier gemaakt. Hierin komen verslagen van de leerkracht over de bevindingen in de klas, alsmede verslagen van gesprekken met de IB’er, de ouders en eventuele externe instanties. Het leerlingdossier is op afspraak op school in te zien voor de ouders. Op het moment dat blijkt dat een leerling extra hulp nodig heeft, neemt de leerkracht contact op met de ouders.


Leerlingvolgsysteem

Op onze school werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit betekent dat de leerlingen van groep 3 tot en met 8 tweemaal per jaar worden getoetst. De uitslagen van deze toetsen zijn voor ons aanleiding om:

 • leerproblemen tijdig te signaleren;

 • te controleren of ons onderwijs de door ons gewenste resultaten oplevert;

 • ons aanbod aan te passen aan de resultaten.


Extra leerlingbegeleiding

Volgens onze daltonmethode krijgt iedere leerling de lesstof zoveel mogelijk op maat. In de groep wordt met name bij taal (lezen, spelling, begrijpend lezen) en rekenen op ​drie​ niveaus gedifferentieerd. Hiervoor worden de onderwijsassistenten veelvuldig ingezet zodat leerlingen in kleine groepjes de stof krijgen aangeboden en zich optimaal ontwikkelen. 

Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school extra voorzieningen treft voor de leerlingen. Onze passend onderwijs ondersteuners Marlies Samsom & Wilanja de Vries werken met kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp wordt altijd in overleg met de leerkracht, IB en ouders ingezet.

Wanneer blijkt dat specialistische hulp nodig is, wordt dit in overleg met ouders ingezet met behulp van een externe partij. 

Voor de snel en makkelijk lerende leerlingen hebben we één dag in de week een Pittige peperklas. Daarnaast is er in Amsterdam de Day a Week School voor de hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen ​krijgen ​de gelegenheid om ​één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. De Day a weekschool is gevestigd in onze school. 

In ons pakket van naschoolse activiteiten hebben wij verschillende leerprogramma’s opgenomen op het gebied van rekenen, taal en algemene ontwikkeling zoals 'Rekenbuddy’s' en 'Taal is leuk!'. Leerlingen die hier gebruik van willen maken, schrijven zich vrijwillig in en betalen hiervoor een kleine bijdrage.

 

WhatsApp Image 2020 10 21 at 20.42.39 copy copy


Passend onderwijs

Scholen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​​Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de intern begeleiders: 

 • Esther Dekker, intern begeleider groep 1 t/m 4 (ma, di, wo, do)

 • Sarah Blom, intern begeleider groep 4 t/m 8 (di t/m vr)

 
Zorgverbreding

De school kent een zorgteam dat bestaat uit twee intern begeleiders (IB’ers) en de schoolleider. Dit zorgteam komt wekelijks bij elkaar voor een intern zorgoverleg, waar leerlingen besproken worden die opvallen.

Vier keer per jaar wordt een zorgbreedoverleg (ZBO) gehouden, waarbij naast het zorgteam ook de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig zijn. Indien een leerling hier besproken wordt, informeren wij vooraf de ouders.


Familie Service Punt

Leerlingen presteren het beste bij een stabiele thuissituatie. Vanuit ons Familie Service Punt helpen we gezinnen dit te creëren. Ouders kunnen bij ons aankloppen met vragen rondom opvoeden en opgroeien, maar ook voor hulp bij geldzaken en papierwerk. Met onze partners Ouder- en Kindteam Amsterdam (OKA) en Buurtteam Amsterdam Nieuw-West hebben we de kennis en kunde in huis om gezinnen te begeleiden naar een thuissituatie met minder zorgen. 

Om de hulpbehoefte vanuit de gezinnen goed in kaart te krijgen, overleggen de contactpersonen van het Buurtteam en OKA zeswekelijks met de intern begeleiders en de projectleider Familie Service Punt.


KRUIS 3

 

Schoolgezondheidszorg

De afdeling Schoolgezondheidszorg van de GGD stuurt ouders van nieuwe leerlingen en van leerlingen uit bepaalde geboortejaren een uitnodiging voor diverse onderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op school of in het Ouder&Kind Centrum (OKC) in aanwezigheid van één van de ouders. Wanneer ouders of de school ontdekken dat er iets bijzonders met een kind aan de hand is, kunnen zowel de ouders als de school de GGD inschakelen. School kan dit uitsluitend doen met toestemming van de ouders. 


Schooltandarts

Twee keer​​​ per​ jaar komt de schooltandarts op school voor de leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven voor controle. Er wordt een poetsinstructie en fluoridebehandeling gegeven. Onze schooltandarts is Lilian Trommelen (Banterij 6, Amsterdam, 0206166332)

Bij pijnklachten is tandarts Trommelen het hele jaar te bereiken op tel: 020-6166332. 
Na 17.00 uur en in het weekend heeft altijd een waarnemend tandarts dienst, tel: 020-6641406. ​


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 
U kunt ons schoolondersteuningsprofiel hier vinden: Schoolondersteuningsprofiel


Scholenopdekaart.nl

Op deze website staat veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kunt u scholen vergelijken. Of u nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.         

Hier vindt u de Lukasschool op de kaart: Vensters PO 

 

Wij streven naar een schoolomgeving waarbinnen iedereen zich veilig voelt, verschillen geaccepteerd en gewaardeerd worden en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar.

Methode 'Leefstijl'

Om deze competenties te ontwikkelen gebruiken wij onder andere de methode ‘Leefstijl’. Deze methode stimuleert niet alleen de emotionele intelligentie maar doordat leerlingen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Onze leerlingen worden door deze methode bewust gemaakt van de normen en waarden, de sociale interacties en het gedrag in onze huidige Amsterdamse maatschappij. Samen met klasgenoten en de leerkracht doen de leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten. Er vindt daarbij gewenste en ongewenste interactie plaats. Wij geven leerlingen de ruimte en het besef om te leren hier goed mee om te gaan. Dit leren ze niet alleen op een theoretische manier, maar ook begeleid in de praktijk, met vallen en opstaan.

Meer informatie over hoe wij werken aan een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers, leest u in onze Gedragscode en ons Pestprotocol.


Pestgedrag melden

Wilt u melding maken van pestgedrag? Vakleerkracht bewegingsonderwijs Sjoerd Degenkamp is onze anti-pestcoördinator. Hij is te bereiken via: s.degenkamp@askoscholen.nl

De Lukasschool is een school met ambitie. Eigentijds en toekomstgericht. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Via ons daltononderwijs zetten we in op samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talent. We bieden een breed aanbod aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook geven we extra onderwijs- en gezinsondersteuning om een zo stevige mogelijke basis voor onze leerlingen te creëren. Een basis die hen wereldwijs en vol zelfvertrouwen aan de middelbare school laat beginnen. Partnerschap met ouders is hierbij onmisbaar.

  

Onze Missie

De Lukasschool ziet het als haar missie dat elke leerling met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waarin de leerlingen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen leerlingen en door een sfeer te scheppen waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen, krijgt iedere leerling optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.

 

Visie

Op de Lukasschool wordt met een uitdagend onderwijsaanbod gestreefd naar betrokken leerlingen, die zich gemotiveerd, veilig en verbonden voelen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, competente mensen, die goed kunnen samenwerken.

De leerkracht is in staat de resultaten van de leerlingen goed te analyseren en vanuit deze analyse het aanbod voor de groep als geheel en de individuele leerling vorm te geven. De leerkracht heeft hoge en positieve verwachtingen van iedere leerling en wordt gezien als een meester in het vak, inspirator en gids voor de leerlingen.

De ouders zijn de educatieve partners van de leerkrachten. Ieder werkt vanuit de eigen rol aan het beste voor elke leerling.

In een open en communicatief schoolklimaat leren leerlingen vriendschappen aan te gaan, conflicten op te lossen en uit te praten. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie en pesten.

 

Klik hier voor ons schoolplan.

 

Daltononderwijs

Wij werken met veel succes en plezier volgens de principes van het daltononderwijs. Het daltononderwijs is het gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887- 1973).
Volgens Parkhurst moet onderwijs inspelen op de behoefte van het kind en als doel hebben om van kinderen zelfstandige en verantwoordelijke individuen te maken. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie zijn hierin de belangrijkste kernwaarden.

Klik hier voor meer informatie over deze kernwaarden en hoe wij het daltononderwijs in de praktijk brengen.

 

Lesmethodes

Wij maken gebruik van onderstaande lesmethodes:

Rekenen: Getal en Ruimte

Spelling: Staal

Taal: Staal

Lezen: Veilig leren lezen-KIM, Estafette

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

Wereldoriëntatie: Blink

Engels: Take it Easy

Schrijven: Handschrift

Sociale vorming en levensbeschouwing: Leefstijl

 

 

 

Op de pagina's onder 'Onze school' in het menu vertellen u graag alles over onze school. Dat wij ons onderwijs vormgeven via de dalton-methode; hoe wij ons best doen ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt op school; dat wij een Amsterdamse Familie School zijn en hoe wij dit in de praktijk brengen via o.a. de Rijke dag van het kind en het Familie Service Punt; en dat wij zo lekker gezond bezig zijn.

Last but not least: op de pagina 'Team' vindt u ons team van medewerkers!

 

 

Hieronder een voorbeeldtekst om de styling van veelvoorkomende HTML elementen in 1 pagina te kunnen controleren. Kopieer de tekst naar je klembord:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id.

Subtitel (H2)

Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed euismod, risus a porta laoreet, nibh felis tempus neque, in fermentum risus nisi vel augue.

Subtitel (H3)

Nunc sit amet diam eget nunc gravida lacinia non vitae nulla. Sed posuere gravida nibh, a commodo ante ornare sit amet.

Ongenummerd lijstje

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

Genummerd lijstje

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Subtitel (H4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla Extern linkje Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar Intern linkje sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id. Dik gedrukte tekst Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Cursieve tekst Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Button

 

Buro26 img

Hieronder een voorbeeldtekst om de styling van veelvoorkomende HTML elementen in 1 pagina te kunnen controleren. Kopieer de tekst naar je klembord:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id.

Subtitel (H2)

Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed euismod, risus a porta laoreet, nibh felis tempus neque, in fermentum risus nisi vel augue.

Subtitel (H3)

Nunc sit amet diam eget nunc gravida lacinia non vitae nulla. Sed posuere gravida nibh, a commodo ante ornare sit amet.

Ongenummerd lijstje

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3

Genummerd lijstje

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Subtitel (H4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla Extern linkje Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar Intern linkje sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id. Dik gedrukte tekst Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Cursieve tekst Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Button

Buro26 img

Bedankt voor je sollicitatie. Wij nemen je bericht zo snel mogelijk in behandeling.

Met behulp van de ouderbijdrage organiseert de Ouderraad allerlei feesten en activiteiten. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, schoolreisje en de schoolfotograaf. 

De Ouderraad is altijd op zoek naar ouders die een handje willen meehelpen! Lijkt het u leuk om de Ouderraad te ondersteunen? Stuur dan een mail naar lukas.or@askoscholen.nl

 

 


Lukasschool

Adres: Osdorper Ban 134
Postcode + plaats: 1069 ZR Amsterdam
Telefoon: 020 - 619 09 66
Mail: lukas.info@askoscholen.nl
Website: www.lukasschoolamsterdam.nl 

Directeur: Sebastiaan van Huet
Mail: lukas.directie@askoscholen.nl 
Telefoon: 020 - 619 09 66

Uw kind aanmelden?
Lees eerst alle informatie over het aanmelden!
Bij vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met Assia Mouhouti: a.mouhouti@askoscholen.nl
Download het Inschrij​fformulier.

Contact met medewerkers?
Op onze teampagina vindt u een overzicht van onze medewerkers. U kunt ze e-mailen door het volgende aan te houden:
voorletter.achternaam@askoscholen.nl.​ 


U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier:

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een bericht in
Invalid Input
.

Routebeschrijving Lukasschool

 

Met plezier naar school! Daar zet iedereen op de Lukasschool zich dagelijks voor in.

Door oog te hebben voor ieders achtergrond en een sfeer te scheppen waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, krijgt iedere leerling optimale ontwikkelingskansen. Samenwerkend leren, zelfstandigheid en trots zijn op wie je bent en wat je kunt, staan op onze school hoog in het vaandel.

De Lukasschool is gevestigd in een mooi nieuw gebouw aan de Os​dorper Ban in Amsterdam Nieuw-West. Rond de 360 leerlingen krijgen hier elke dag onderwijs vanuit de daltonkernwaarden van gemotiveerde en deskundige voorschoolleidsters en leerkrachten, die samen met onze voorschool zorgen voor een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

 

 

 

 

 

Bedankt voor het achterlaten van uw contactgegevens. Wij nemen uw bericht zo snel mogelijk in behandeling.