Lukasschool Daltononderwijs

Bij ons staat niet de lesstof, maar de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. In samenspraak met de ouders wordt voor iedere leerling de juiste begeleiding, zorg en uitdaging geboden. Voor onze school betekent dat een zorgvuldige monitoring en ondersteuning van de leerontwikkeling van de leerlingen, maar ook het aanbieden van schoolgezondheidszorg en schooltandarts. 


Leerlingdossier

Voor iedere leerling wordt een leerlingdossier gemaakt. Hierin komen verslagen van de leerkracht over de bevindingen in de klas, maar ook de verslagen van gesprekken met de IB’er, de ouders en eventuele externe instanties. Het leerlingdossier is op afspraak op school in te zien voor de ouders. Op het moment dat blijkt dat een leerling extra hulp nodig heeft, neemt de leerkracht contact op met de ouders.


Leerlingvolgsysteem

Op onze school werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit betekent dat de leerlingen van groep 3 tot en met 8 tweemaal per jaar worden getoetst. De uitslagen van deze toetsen zijn voor ons aanleiding om:

  • leerproblemen tijdig te signaleren;

  • te controleren of ons onderwijs de door ons gewenste resultaten oplevert;

  • ons aanbod aan te passen aan de resultaten.


Extra leerlingbegeleiding

Volgens onze daltonmethode krijgt iedere leerling de lesstof zoveel mogelijk op maat. In de groep wordt met name bij taal (lezen, spelling, begrijpend lezen) en rekenen op ​drie​ niveaus gedifferentieerd. Hiervoor worden de onderwijsassistenten veelvuldig ingezet zodat leerlingen in kleine groepjes de stof krijgen aangeboden en zich optimaal ontwikkelen. 

Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school extra voorzieningen treft voor de leerlingen. Onze passend onderwijs ondersteuners werken met kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp wordt altijd in overleg met de leerkracht, IB en ouders ingezet.

Wanneer blijkt dat specialistische hulp nodig is, wordt dit in overleg met ouders ingezet met behulp van een externe partij. 

Voor de snel en makkelijk lerende leerlingen hebben we één dag in de week een Pittige peperklas. Daarnaast is er in Amsterdam de Day a Week School voor de hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen ​krijgen ​de gelegenheid om ​één dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. De Day a weekschool is gevestigd in onze school. 

In ons pakket van naschoolse activiteiten hebben wij verschillende leerprogramma’s opgenomen op het gebied van rekenen, taal en algemene ontwikkeling zoals 'Rekenbuddy’s' en 'Taal is leuk!'. Leerlingen die hier gebruik van willen maken, schrijven zich vrijwillig in en betalen hiervoor een kleine bijdrage.

 

WhatsApp Image 2020 10 21 at 20.42.39 copy copy


Passend onderwijs

Scholen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. ​​​Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de Kwaliteitscoördinatoren: 

  • Annetta Klaassen, begeleider groep 1 t/m 3

  • Debbie Greveling, begeleider groep 4 t/m 6 (ma t/m vr)

  • Amal Oulali, begeleider groepen 7 en 8 (ma t/m vr)

 
Zorgverbreding

De school kent een zorgteam dat bestaat uit drie Kwaliteitscoördinatoren, de intern begeleiders Passend Onderwijs (IB’ers) en de adjunct-directeur. Dit zorgteam komt wekelijks bij elkaar voor een intern zorgoverleg, waar leerlingen besproken worden die opvallen.

Vier keer per jaar wordt een zorgbreedoverleg (ZBO) gehouden, waarbij naast het zorgteam ook de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig zijn. Wanneer een leerling hier besproken wordt, informeren wij vooraf de ouders.


Familieservicepunt

Leerlingen presteren het beste bij een stabiele thuissituatie. Vanuit ons Familieservicepunt helpen we gezinnen dit te creëren. Ouders kunnen bij ons aankloppen met vragen rondom opvoeden en opgroeien, maar ook voor hulp bij geldzaken en papierwerk. Met onze partners Ouder- en Kindteam Amsterdam (OKA) en Buurtteam Amsterdam Nieuw-West hebben we de kennis en kunde in huis om gezinnen te begeleiden naar een thuissituatie met minder zorgen. 

Om de hulpbehoefte vanuit de gezinnen goed in kaart te krijgen, overleggen de contactpersonen van het Buurtteam en OKA zeswekelijks met de intern begeleiders en de projectleider Familieservicepunt.


KRUIS 3

 

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl

Schoolgezondheidszorg

De afdeling Schoolgezondheidszorg van de GGD stuurt ouders van nieuwe leerlingen en van leerlingen uit bepaalde geboortejaren een uitnodiging voor diverse onderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op school of in het Ouder&Kind Centrum (OKC) in aanwezigheid van één van de ouders. Wanneer ouders of de school ontdekken dat er iets bijzonders met een kind aan de hand is, kunnen zowel de ouders als de school de GGD inschakelen. School kan dit uitsluitend doen met toestemming van de ouders. 


Schooltandarts

Twee keer​​​ per​ jaar komt de schooltandarts op school voor de leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven voor controle. Er wordt een poetsinstructie en fluoridebehandeling gegeven. Onze schooltandarts is Lilian Trommelen (Banterij 6, Amsterdam, 0206166332)

Bij pijnklachten is tandarts Trommelen het hele jaar te bereiken op tel: 020-6166332. 
Na 17.00 uur en in het weekend heeft altijd een waarnemend tandarts dienst, tel: 020-6641406. ​


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 
U kunt ons schoolondersteuningsprofiel hier vinden: Schoolondersteuningsprofiel


Scholenopdekaart.nl

Op deze website staat veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kunt u scholen vergelijken. Of u nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.         

Hier vindt u de Lukasschool op de kaart: Vensters PO