​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het kan best lastig zijn om een keuze te maken voor een school. Wat past bij uw kind? Wat vindt u als ouder belangrijk? Om u te helpen bij het maken van een keuze hebben wij hier alle door ouders veel gestelde vragen op een rij gezet.
 

Veelgestelde vragen

Kan ik een keer kennismaken en/of een kijkje nemen op school?

Om een indruk te krijgen van onze school kunt u een afspraak maken met Assia Mouhouti. U krijgt niet alleen praktische informatie, maar ook zicht op hoe wij ons onderwijs vormgeven, bijvoorbeeld door samen de klas in te gaan. U kunt zich per mail​ of telefonisch aanmelden bij Assia Mouhouti (tel: 020-6190966). 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden​?

Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. ​Aanmelden kan met het voorgedrukte aanmeldformulier van de gemeente. Deze ontvangt u per post rond de derde verjaardag van uw kind. Dit formulier levert u in op de basisschool van uw eerste voorkeur. ​U ontvangt per mail een bewijs van aanmelding.

Meer informatie over het aanmelden vindt u hier.​


Voor wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Is uw kind geboren tussen:

  • Van 1 september 2019 t/m 31 december 2019: aanmelden voor9 maart 2023
  • Van 1 januari 2020 t/m 30 april 2020: aanmelden voor1 juni 2023
  • Van 1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020: aanmelden voor 2 nov 2023

 

​Kan ik voor een bepaalde leerkracht of klas kiezen?

Nee, maar u kunt wel een wens doorgeven bij de inschrijving. 


Heeft de school een voorschool?

Aan onze school is de Voorschool Lukas verbonden. Wij werken nauw samen en zorgen voor een ‘warme overdacht’ van voorschool naar basisschool. Deze is gevestigd naast de school op Osdorper Ban 136. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Impuls.​​ ​Tel: 020 - 667 2837


Is er een gezond beleid? 

Wij zijn een Gezonde School. De leerlingen drinken op school alleen water, thee of melk, eten als tussendoortje groente/fruit en lunchen gezond met een broodsoort en beleg naar keuze.

Meer informatie over de Lukasschool als Gezonde School vindt u hier.

Traktaties 

Uw kind hoeft niet te trakteren op school. We zorgen ervoor dat als de verjaardag gevierd wordt in de klas uw kind in het zonnetje komt te staan.


Waaruit bestaat het team?

Het team van de Lukasschool bestaat uit enthousiaste, hardwerkende en deskundige professionals. Het team is divers. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten, Kwaliteitscoördinatoren, Intern Begeleiders Passend Onderwijs, een zorgteam en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en ontwerp & techniek. En achter de schermen: de directie, de administratie en de conciërge. 

Op de teampagina vindt u een overzicht van al onze medewerkers.


Wat is de visie van de school?

Met plezier naar school! De Lukasschool ziet dit als haar belangrijkste missie. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waarin de leerlingen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen de leerlingen en door een sfeer te scheppen waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen, krijgt iedere leerling optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.  

Meer informatie: Schoolplan Lukasschool
 

Hoe besteden we aandacht aan onze Katholieke achtergrond?

We profileren ons niet als een katholieke school, maar geven aandacht aan alle levensovertuigingen en stromingen. De leerlingen komen in aanraking met de grote diversiteit aan levensbeschouwingen en culturele tradities.  

 
Is de school goed bereikbaar?

De meeste leerlingen komen lopend of met de fiets naar school. Daarnaast is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid rondom de school en stopt de bus voor de deur.


Wat zijn de schooltijden? 

De schooldeuren gaan om 08.35 uur open en de les begint om 08.45 uur. We hebben een continurooster en tussen de middag heeft elke groep 30 minuten buitenspeeltijd.
De lestijden zijn: 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.45 uur - 12.30 uur


Hoe zit het met de voor- en naschoolse opvang? 

We werken samen met verschillende aanbieders.

Meer informatie over deze aanbieders van opvang voor en na schooltijd vindt u hier.


Wanneer zijn de vakanties en studiedagen?

Belangrijke data vindt u in onze jaarkalender.​​​


Hoe groot is de school?

De school telt rond de 330 leerlingen verdeeld over 16 groepen. ​


Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs?​

De onderwijsinspectie concludeert dat de kwaliteit van onze school over het geheel genomen goed/voldoende is. 

Meer informatie over hoe wij aan de kwaliteit van ons onderwijs werken vindt u hier.

Wat is onze uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs (in de afgelopen jaren)?

Hieronder ziet u het uitstroomniveau van de afgelopen jaren:

 

Uitstroom

 

Welke onderwijsmethoden gebruiken jullie op school? 

Alle informatie kunt u hier vinden. 

Wordt er Engels gegeven op school?

Ja, vanaf groep 5 bieden wij Engels aan de leerlingen aan. 
 

Is er aandacht voor sociale vaardigheden?

Wij streven naar een schoolomgeving waarbinnen iedereen zich veilig voelt, verschillen geaccepteerd en gewaardeerd worden en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Om deze competenties te ontwikkelen gebruiken wij onder andere de methode ‘Leefstijl’.

Lees hier meer over deze methode.


Hoe gaan jullie om met de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben?

Volgens onze daltonmethode krijgt iedere leerling de lesstof zoveel mogelijk op maat. In de groep wordt met name bij taal (lezen, spelling, begrijpend lezen) en rekenen op ​drie​ niveaus gedifferentieerd. Hiervoor worden de onderwijsassistenten veelvuldig ingezet zodat leerlingen in kleine groepjes de stof krijgen aangeboden en zich optimaal ontwikkelen. 

Soms is dat niet voldoende en is het belangrijk dat de school extra voorzieningen treft voor de leerlingen. Onze passend onderwijs ondersteuner werkt met kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp wordt altijd in overleg met de leerkracht, IB en ouders ingezet.

Wanneer blijkt dat specialistische hulp nodig is, wordt dit in overleg met ouders ingezet met behulp van een externe partij. 

Meer informatie over extra zorg vindt u hier.


​Wordt er vaak gesport?

Wij zijn een gecertificeerde Jump-in school en vinden bewegen belangrijk. Wij hebben inpandig een gymzaal en de groepen 1 tot en met 8 krijgen twee keer per week gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor naschoolse sportactviteiten.

 
Krijgt mijn kind zwemles tijdens schooltijd?

Al onze leerlingen in groep 5 doen mee met schoolzwemmen in het Sloterparkbad. De leerlingen vertrekken samen vanaf de school met de bus naar het zwembad. De leerkracht gaat mee en zorgt voor de begeleiding in het zwembad. Rond 14:45 uur worden de leerlingen door de bus weer afgezet voor de school. Schoolzwemmen is gratis. 


Hoe zit het met de creatieve vakken?

Leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende onderdelen op het gebied van kunst en cultuur aangereikt:

  • Muziekles: groep 1 t/m 8 krijgt om de week 45 minuten les van een vakdocent muziek via muziekschool Amsterdam.

  • Ontwerp & techniek: groep 5 t/m 8 krijgt om de week 1,5 uur les van een vakdocent beeldende vorming via The Beach. De groep 1 t/m 4 krijgen beeldende vorming aangeboden van de eigen leerkracht.

  • Museumbezoek en kunstles: Elke klas gaat minimaal 1x per jaar naar een museum passend bij het thema van de klas. Hieraan gekoppeld wordt een les gegeven door een kunstdocent van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper. 

  • Open podium: een aantal keer per jaar presenteert elke klas tijdens het open podium.

  • Naschoolse activiteiten: elke bouw heeft een cultureel naschools aanbod. Dit zijn 3 blokken van 8 weken. 

Meer informatie vindt u hier.

Hoe zit het met ICT?

ICT en (sociale) media zien wij als een hulpmiddel om te leren en te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan instructie met digitale presentaties, het oefenen van leerstof op de laptop of tablet, onderzoek doen op internet en het maken van producten zoals werkstukken, presentaties, etc. Onze leerlingen worden ook gewezen op de risico’s die het internet met zich meebrengt en de internetetiquette die van hen verlangd wordt. 


Hoe is het contact tussen ouders en school geregeld?

Wij hechten veel waarden aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Heldere communicatie is hierbij belangrijk. Het liefst communiceren we persoonlijk met ouders, door een gesprek in school of op ons plein. Lukt dat niet, dan bellen we of we sturen een persoonlijk bericht via de digitale app Parro. Alle groepscommunicatie gaat via Parro. Daarnaast informeren wij ouders tijdens de kennismaking aan het begin van elk schooljaar, de oudergesprekken, via onze maandelijkse nieuwsbrief, via onze website en onze social media kanalen instagram, facebook en twitter. 

Meer informatie over de communicatie tussen ouders en de school vindt u hier.


Hoe hoog is de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind. Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-. Komt uw kind na januari bij ons op school? Dan betaalt u ook maar €25,-.Ouders die voor hun kind een stadspas met groene stip hebben, kunnen hun ouderbijdrage betalen met de scholierenvergoeding die is gekoppeld aan deze pas. 

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u hier.