​Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren. Als een kind 5 jaar is, treedt de leerplicht in. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind een keertje ziek is, of een speciale reden heeft om even niet naar school te kunnen. Hieronder leest u hier meer over.

Ziekmelden

Het is erg belangrijk dat ouders zelf doorgeven dat hun kind ziek is. 

Er zijn drie mogelijkheden wanneer u een kind ziek dient te melden:

  1. Via de app Parro kunt u een absentie melding doen. 
  2. Telefonisch vanaf 8:00 op telefoonnummer 020-6190966.
  3. Persoonlijk bij de leerkracht in de groep.

Ziekmelding

Mocht uw zoon of dochter wat langer ziek zijn dan blijven we graag in contact.  U kunt daarvoor het initiatief nemen, anders bellen we u even. 


Verlof

Elke dag (of halve dag) die ouders extra vrij willen, dient te worden aangevraagd bij de administratie. Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen bepaalt alleen de leerplichtambtenaar of ouders toestemming krijgen. De directeur is verplicht aangifte te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de vierjarige kleuters geldt de leerplicht nog niet. Schoolverzuim van vierjarigen moet wel worden gemeld bij de leerkracht en de directeur. Te veel verzuim van een vierjarige kan zorgen voor een leerachterstand. 

Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. is de leerkracht hiervan op de hoogte. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere afspraken hebben.


Vakantieverlof

In de Leerplichtwet staat beschreven wanneer ouders extra verlof kunnen krijgen. Vakantieverlof kunnen ouders alleen aanvragen, als een vakantie door het beroep van een van de ouders in geen enkele vastgestelde schoolvakantie mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een werkgeversverklaring, waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken of laatste twee weken van het schooljaar. De aanvraag moet minstens 6 weken vooraf worden ingediend.


Absentie-administratie

Een school is verplicht een absentie-administratie bij te houden. Hierin staat waarom een leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een leerling veelvuldig te laat komt, krijgen de ouders een waarschuwing en indien dit onveranderd blijft, worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen in een schooljaar wordt de ouder uitgenodigd door de leerplichtambtenaar.

Leerlingen klikken bij binnenkomst op hun eigen foto op het digibord. Hiermee registreren zij zichzelf. Leerkrachten vullen (als back up) elke ochtend de absentielijsten in waar wordt aangegeven welke leerlingen afwezig of te laat zijn. Afwezige leerlingen waarover we niets horen, worden doorgegeven aan de administratie. De administratie belt neemt dan contact op met de ouders.

Als een leerling regelmatig ziek wordt gemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel wordt de Kwaliteitscoördinator ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar kan betrokken worden bij ongeldig verzuim of bij te vaak te laat komen. Zij voert hierover een gesprek met de ouders en kan maatregelen nemen.


Leerplicht

Op school is meer informatie over de leerplicht te krijgen. 

Leerplichtambtenaar Margaret Gumbs is te bereiken op: 020-2538916.