​Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren. Als een kind 5 jaar is, treedt de leerplicht in. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind een keertje ziek is, of een speciale reden heeft om even niet naar school te kunnen. Hieronder leest u hier meer over.

Ziekmelden

Het is erg belangrijk dat ouders zelf doorgeven dat hun kind ziek is. De school is vanaf 08.00 uur te bereiken voor ziekmeldingen op telefoonnummer 020-6190966. Sommige ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze. De leerkracht is ’s ochtends vaak niet in gelegenheid om Parro te bekijken in verband met de voorbereidingen van de dag. 


Verlof

Elke dag (of halve dag) die ouders extra vrij willen, dient te worden aangevraagd en wordt eventueel mede beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Alleen de leerplichtambtenaar bepaalt of ouders toestemming krijgen. De directeur is verplicht aangifte te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de vierjarige kleuters geldt de leerplicht nog niet. Schoolverzuim van vierjarigen moet wel worden gemeld bij de leerkracht en de directeur. Te veel verzuim van een vierjarige veroorzaakt een leerachterstand. 

Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. is de directeur hiervan op de hoogte. De ouder dient van tevoren een verzoek tot verlof in (zonder dit verlofformulier kan het kind niet mee). Dit formulier is hier te vinden en te krijgen bij de administratie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere afspraken hebben.


Vakantieverlof

In de Leerplichtwet, waar ook de directeur zich aan moet houden, staat beschreven wanneer ouders extra verlof kunnen krijgen. Vakantieverlof kunnen ouders alleen aanvragen, als een vakantie door het beroep van een van de ouders in geen enkele vastgestelde schoolvakantie mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een werkgeversverklaring, waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken of laatste twee weken van het schooljaar. De aanvraag moet minstens twee maanden vooraf worden ingediend.


Absentie-administratie

Een school is verplicht een absentie-administratie bij te houden. Hierin staat waarom een leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een leerling meer dan 6 keer te laat komt, krijgen de ouders een waarschuwing en na 9 keer te laat worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen in een schooljaar wordt de ouder uitgenodigd door de leerplichtambtenaar.

Leerlingen klikken bij binnenkomst op hun eigen foto op het digibord. Hiermee registreren zij zichzelf. Leerkrachten vullen (als back up) elke ochtend de absentielijsten in waar wordt aangegeven welke leerlingen afwezig of te laat zijn. Afwezige leerlingen waarover we niets horen, worden doorgegeven aan de administratie. De administratie belt neemt dan contact op met de ouders.

Als een leerling regelmatig wordt ziekgemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel wordt de intern begeleider ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar wordt altijd geïnformeerd over ongeldig verzuim of over te vaak te laat komen. Zij voert hierover een gesprek met de ouders en kan maatregelen nemen.


Leerplicht

Op school is meer informatie over de leerplicht te krijgen. 

Leerplichtambtenaar Margaret Gumbs is te bereiken op: 020-2538916.