De Lukasschool is een school met ambitie. Eigentijds en toekomstgericht. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Via ons daltononderwijs zetten we in op samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talent. We bieden een breed aanbod aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook geven we extra onderwijs- en gezinsondersteuning om een zo stevige mogelijke basis voor onze leerlingen te creëren. Een basis die hen wereldwijs en vol zelfvertrouwen aan de middelbare school laat beginnen. Partnerschap met ouders is hierbij onmisbaar.

  

Onze Missie

De Lukasschool ziet het als haar missie dat elke leerling met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waarin de leerlingen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen leerlingen en door een sfeer te scheppen waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen, krijgt iedere leerling optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.

 

Visie

Op de Lukasschool wordt met een uitdagend onderwijsaanbod gestreefd naar betrokken leerlingen, die zich gemotiveerd, veilig en verbonden voelen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, competente mensen, die goed kunnen samenwerken.

De leerkracht is in staat de resultaten van de leerlingen goed te analyseren en vanuit deze analyse het aanbod voor de groep als geheel en de individuele leerling vorm te geven. De leerkracht heeft hoge en positieve verwachtingen van iedere leerling en wordt gezien als een meester in het vak, inspirator en gids voor de leerlingen.

De ouders zijn de educatieve partners van de leerkrachten. Ieder werkt vanuit de eigen rol aan het beste voor elke leerling.

In een open en communicatief schoolklimaat leren leerlingen vriendschappen aan te gaan, conflicten op te lossen en uit te praten. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie en pesten.

 

Klik hier voor ons schoolplan.

 

Daltononderwijs

Wij werken met veel succes en plezier volgens de principes van het daltononderwijs. Het daltononderwijs is het gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887- 1973).
Volgens Parkhurst moet onderwijs inspelen op de behoefte van het kind en als doel hebben om van kinderen zelfstandige en verantwoordelijke individuen te maken. Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie zijn hierin de belangrijkste kernwaarden.

Klik hier voor meer informatie over deze kernwaarden en hoe wij het daltononderwijs in de praktijk brengen.

 

Lesmethodes

Wij maken gebruik van onderstaande lesmethodes:

Rekenen: Getal en Ruimte

Spelling: Staal

Taal: Staal

(Begrijpend) lezen: Veilig leren lezen-KIMBlink

Wereldoriëntatie: Blink

Engels: Take it Easy

Schrijven: Handschrift

Sociale vorming en levensbeschouwing: Leefstijl