Hieronder vindt u een lijstje van allerlei praktische schoolzaken. Zoekt u informatie over iets wat niet in deze lijst is opgenomen? Stuur ons dan een mail of bel ons op 020-619 09 66.


Bibliotheek

De Lukasschool heeft een eigen bibliotheek. Jaarlijks zorgen we ervoor dat de bibliotheek nieuwe boeken krijgt. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van de ouderraad. Boekdonaties zijn ook meer dan welkom. U kunt altijd boeken achterlaten bij de administratie.

Voor de bibliotheek maken wij gebruik van hulpouders die de leerlingen helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken. Wilt u ook bibliotheek-hulpouder worden? Neem dan contact op met juf Desirée.

Op het Osdorpplein is er een grote Openbare Bibliotheek. Zij adviseren ouders en kinderen over lezen en houden regelmatig themabijeenkomsten. Kinderen tot 19 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Veel (voor)lezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen.
Adres: Osdorpplein 16
Tel: 020-6107454

Contactpersoon

De contactpersoon helpt bij problemen die leerlingen en/of ouders kunnen ondervinden met medewerkers binnen de school. Wanneer leerlingen en/of ouders er zelf niet uitkomen met de betreffende medewerker, biedt de contactpersoon hulp door te luisteren, advies te geven en mee te denken over oplossingen. Deze gesprekken blijven vertrouwelijk. Zonder toestemming worden er geen gegevens aan derden doorgespeeld of besproken.

Onze contactpersoon is:

Helianthe Felter (ma t/m vr)
Mail: h.felter@askoscholen.nl
Tel: 020-6190966


Fotograaf

Een keer per jaar zet de schoolfotograaf alle leerlingen individueel en met de klas op de foto. Wij zorgen ervoor dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het bezoek van de schoolfotograaf. Vaak maken we ook zelf foto’s van de leerlingen tijdens spelen en werken. Soms worden er video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn puur ondersteunend voor ons onderwijs of ter promotie van de Lukasschool. Mochten er leerlingen herkenbaar in beeld voorkomen op foto’s of video’s voor extern gebruik, hebben wij altijd toestemming nodig van ouders. Via Parro geven ouders aan of zij hier toestemming voor geven.


Klachten

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.​

 

Gevonden voorwerpen

In de hal bij de balie staat een mand met gevonden voorwerpen. Alles wat we vinden bewaren we hierin en drie keer per jaar legen we de mand. Namen in jassen en laarzen scheelt enorm bij het terug vinden ervan. Gevonden sieraden en sleutels worden bij de balie bewaard.
Kleding die niet wordt opgehaald wordt gedoneerd in de textielcontainer van de gemeente Amsterdam.

 

Klachten/vragen

Als een kind thuiskomt met een klacht over een andere leerling, of als een ouder een klacht heeft over een andere leerling van de school wordt dit altijd eerste met de betreffende leerkracht(en) besproken. Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd nooit andere leerlingen aan als het gaat om een conflict met hun eigen zoon of dochter.​

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij zijn een transparante organisatie, die met elke vraag tracht iets te doen. Ouders kunnen met hun vraag terecht bij de leerkracht of bij de directeur. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en afhankelijk van de aard van de vraag en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de directeur Onderwijs&Ontwikkeling van de ASKO hierbij betrokken worden.

In bijzondere gevallen wordt de Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld. Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht bij de contactpersoon van de school: Helianthe Felter. Zij beoordelen of een vraag binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan de klachtencommissie. ​

​De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen.
De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencom​missie Onderwijs​. ​
 
Luizen

Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen door hulpouders. In ons Luizenprotocol leest u hier meer over. 


Halen en brengen

Ouders mogen hun kinderen in de klas brengen, maar we verwachten van de oudere leerlingen dat ze alleen naar de klas gaan. Als de bel gaat, begint de leerkracht met de les en moeten alle ouders de klassen verlaten.

Als de lessen zijn afgelopen, kunnen ouders de leerlingen van groep 1/2 in de groep ophalen. Kinderwagens kunnen worden achtergelaten in de centrale hal. 

De leerlingen van groep 3 en 4 worden naar buiten gebracht door de leerkracht. De leerkracht wacht tot alle leerlingen zijn opgehaald. Leerlingen die niet opgehaald worden, wachten altijd bij de leerkracht.

Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 worden tot in de hal begeleid en mogen alleen naar huis.


Mobiele telefoons

Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar school. Als een leerling om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon nodig heeft, wordt hierover een afspraak gemaakt met de leerkracht, die de telefoon bewaart tot de leerling naar huis gaat. De school is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de telefoon.


Ontruimingsoefeningen

Twee keer per jaar houden we met de hele school een ontruimingsoefening volgens een ontruimingsplan. We doen dit onder leiding van de BHV'ers. Na de ontruiming evalueren we ons ontruimingsplan en stellen het bij. De eerste oefening doen we aangekondigd. De tweede is onaangekondigd. Ouders of bezoekers die tijdens een ontruiming in of rond de school aanwezig zijn, volgen de instructies van de BHV'ers op.


Privacy

De Lukasschool doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van leerlingen. Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Ouders kunnen heel gemakkelijk in Parro met een paar kliks aangeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven. Klik hier voor het stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe u de voorkeuren kunt aangeven.