• Nieuws

Extra geld beschikbaar voor onderwijs: hoe wij dit willen besteden.

Het onderwijs heeft nu al ruim een jaar te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren.

In de media is veel aandacht geweest voor achterstanden die kinderen opgelopen zouden hebben tijdens de corona periode. Over dat woord 'achterstanden' is veel te doen geweest. Op de Lukasschool vinden we het geen passende term. Sommige kinderen hebben wel vertraging opgelopen en dat kan op tal van gebieden zijn; op leergebied, op sociaal emotioneel gebied, qua samenwerken enz. Tegelijkertijd zien we ook bij veel kinderen positieve ontwikkelingen.  

De overheid stelt nu 8,5 miljard beschikbaar via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om het onderwijs te ondersteunen bij herstelprogramma's. Van die 8,5 miljard is 5,8 miljard bestemd voor het primair onderwijs. Dit is incidenteel geld dat voor een periode van 2,5 jaar beschikbaar is. Op deze website vindt u meer informatie over het NPO: https://www.nponderwijs.nl/ouders


Hoe de Lukasschool hiermee omgaat 

Voor een goede, onderbouwde inzet van deze middelen wordt een schoolplan gemaakt. Wat wij belangrijk vinden, is dat we maatregelen inzetten die soms nodig zijn als oplossing voor de korte termijn, voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Wat we nog belangrijker vinden is dat we gaan voor duurzame interventies die over een langere periode van meerwaarde zullen zijn voor het onderwijs en de brede ontwikkeling van de kinderen.  

Concreet gaan wij inzetten op het experimenteren met verschillende interventies om na te gaan welke interventie effectief is bij het bevorderen van de leerresultaten c.q. het bevorderen van de gelijke kansen in het onderwijs van deze groepen.
Hierbij gaan we voor een intensieve vorm van professionalisering bij leerkrachten zodat het pedagogisch didactisch handelen wordt versterkt, waardoor ons onderwijs beter aan kan sluiten op de behoefte van onze kinderen. Wij willen inzetten op gerichte, extra begeleiding van leerlingen om de uitstroomresultaten te verhogen. Het gaat dus om: didactisch en pedagogische ondersteuning.
Het doel is dat met deze interventies uiteindelijk de gewenste resultaten en effecten geven in het kader van versnelling en verdieping).

Interventies / doelen
- Adaptief/facultatief programma: onderscheid tussen activiteiten die voor het hele team gelden en activiteiten waar teamleden eigen keuzes in maken.
- Aansluiten op bestaande organisatiestructuur: inhoud/thema’s en activiteiten worden ingebed in de Lukrachttijd.
- Niveau van leraren inhoudelijk: leraren hebben kennis van ‘familieschool specifieke’ thema’s en passen dit toe in het dagelijks werk, leraren ontwikkelen vaardigheden op een eigen gekozen gebied (passend in de schoolontwikkeling), alle leraren hebben een handelingsgerichte wijze van denken en handelen waarbij de zorgroute voor iedereen helder is en personeel krijgt meer tools aangereikt hoe effectief co-teaching ingezet kan worden.
- Teamontwikkeling: het team vormt een open cultuur waar men bereid is om verder te kijken dan de grenzen van de school, men een onderzoekende houding heeft en vooral samenwerkt vanuit het zoeken naar kansen voor hun leerlingen.
- Niveau van directie en management: het stuurteam (beleidsteam + projectleider AFS) kan de schoolontwikkeling aansturen vanuit bewust gekozen strategieën en implementatie-verantwoordelijkheid wordt breder opgepakt dan de directie van de school.

Inhoudelijke activiteiten
De uitgangspunten van het handelingsgericht werken vormen het fundament van het totale professionaliseringsaanbod. Centraal staat het verstevigen van de attitude en mindset van het team waarbij de nadruk ligt op de samenwerking met ouders en leerlingen, passend ook bij gedachtengoed van de Amsterdamse Familieschool.

Wat is er gepland:

- Activiteiten ten behoeve van ‘Rijke dag van het kind’ (sport, cultuur, leren)
- Kenniscolleges (workshops) voor alle teamleden en medewerkers Voorschool (handelingsgerichte gespreksvoering met ouders en andere betrokkenen en is er een aanbod op mindset&HGW + co-teaching).
- Adaptieve leergangen en Lukrachttijd
- voor zij-instromers en startende leraren een programma 'Samen leren door beelden' en interne coaching
- Verbinding en teamontwikkeling binnen LuKracht en studiedagen
- Activiteiten ten behoeve van de verandercapaciteit: ontwikkeling en verandering vraagt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van veranderkunde bij de aanstuurders (beleidsteam+projectleider AFS). Naast inhoudelijk leren gaat deze activiteit om een stuk procesondersteuning op het schoolontwikkelproces.
- Activiteiten ten behoeve van ouders als partner: we doen het samen (kernteam met ouders, inspiratie- en inloopochtenden, samenwerking voorschool, taalcursus en theebezoek)
- Invoering Kindertalentenfluisteraarschool
- Invoering gesprekkencyclus (collectief ambitiegesprek, collectieve functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken).

Tot slot willen wij benadrukken dat onze maatschappelijke opdracht steeds voorop zal staan bij het plan. Het geld wordt ingezet waar het nodig is en komt vooral ten goede aan de brede ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van kwaliteit waar de Lukasschool voor gaat en staat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle medewerkers dit vanuit hun kennis, ervaring en betrokkenheid samen gaan doen.  

 

ondertekeningbestuursakkoord210521

Minister van Engelshoven tekent het bestuursakkoord Nationaal Programma Onderwijs